Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy üçin täze enjamlar satyn alnar

  • 02.07.2022 14:03
  • 7920
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy üçin täze enjamlar satyn alnar

1-nji iýulda geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow “Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almagy hakynda” Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, degişli kompaniýalar bilen zerur enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barada şertnamalary baglaşmak göz öňünde tutulýar. Munuň özi Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň  hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň bökdençsiz işlemegine mümkinçilik berer. 
Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda amala aşyrylýan pudaklaýyn taslamalara gyzyklanma bildirýän ygtybarly daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe degişli tabşyryklary berdi.


06.12.2022 23:34
6234

OPEK+ ministrleri nebit çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklamagy karar etdiler

OPEK+ ministrleri  nebit  çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklap galmagy karar etdiler diýip, bileleşigiň metbugat relizinde aýdylýar. OPEK+ ministrleriniň gözegçilik komitetiniň indiki duşuşygyny 1-nji fewralda...

29.11.2022 14:07
8130

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
10054

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5810

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...