Serdar Berdimuhamedow Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

  • 21.06.2022 11:31
  • 14696
Serdar Berdimuhamedow Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi O.D.Kononenka doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

"Hormatly Oleg Dmitriýewiç, doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy kabul ediň" diýip döwlet Baştutany gutlag hatynda kosmonawta tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýarlyk, maşgala abadançylygyny, şeýle hem älem giňişligini özleşdirmekde alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


düýn 11:48
7188

Türkmen wekiliýeti Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça duşuşyk geçirer

2023-nji ýylyň 12 — 16-njy iýuny aralygynda Latwiýa Respublikasynda Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlise gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri barada Ministrler...

düýn 11:41
25049

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzümlerini kämilleşdirmek hakynda resminama gol çekildi

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer M.Mämmedowa Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzümlerini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada...

düýn 11:35
4923

«Awazada» halkara tans we folklor festiwalyny geçirmäge taýýarlyk görülýär

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Awaza — 2023» atly halkara tans we folklor festiwalyny geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Meýilnama laýyklykda...

düýn 11:29
24484

Türkmenistanda Gurban baýramy mynasybetli çäreler 28-29-30-njy iýunda geçiriler

Türkmenistanda 28-29-30-njy iýunda Gurban baýramy mynasybetli dürli medeni çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa şu ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler barada hasabatynyň...