Aşgabatda türkmen-rus uniwersitetini döretmek teklip edildi

  • 11.06.2022 08:27
  • 30810
Aşgabatda türkmen-rus uniwersitetini döretmek teklip edildi

Aşgabatda bilelikdäki türkmen-rus uniwersitetini döretmek göz öňünde tutulýar. Bu barada 10-njy iýunda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli teklibi öňe sürdi.

Moskwanyň Uly Kreml köşgünde geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenmesinde Prezident Wladimir Putin: «Russiýa dürli ugurlarda ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamakda Türkmenistana ýakyndan ýardam berýär. Türkmen ýaşlarynyň arasynda rus bilimine gyzyklanmalar durnukly ýagdaýda ýokary bolmagynda galýar» diýmek bilen, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň bilelikdäki türkmen-rus uniwersitetini döretmek hakyndaky teklibini goldaýandygyny mälim etdi.

Ýeri gelende bellesek, häzirki wagtda Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde türkmen ýaşlarynyň 30 müňden gowragy okaýar. Şolaryň 4 müň 300-den gowragy bolsa býujetiň maliýeleşdirmeginde bilim alýan talyplardyr.

Şeýle-de Serdar Berdimuhamedow nobatdaky gepleşikleriň barşynda Türkmenistanda indi 20 ýyl bäri A.S.Puşkin adyndaky bilelikdäki türkmen-rus orta mekdebiniň üstünlikli hereket edýändigini göz öňünde tutup, türkmen tarapynyň bu mekdebiň işini has-da giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini nygtady. Prezident Wladimir Putin, öz gezeginde, bu ugurda durmuşa geçiriljek çärelere hemmetaraplaýyn ýardam bermäge taýýardygyny tassyklady. 


şu gün 11:58
1902

Türkmen okuwçylary halkara internet matematika bäsleşiginde ýeňiş gazandylar

Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary Tailand Patyşalygynda geçirilen «Online Halkara Matematika Bäsleşigi — 2022» (Online International Math Challenge...

19.11.2022 09:04
6717

Türkmenistan dekabrda 2 sany halkara ders olimpiadalaryny geçirer

5-7-nji dekabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny hem-de 5-nji dekabrda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde...

16.10.2022 23:41
28884

Türkmenistanyň Prezidenti bilim ministrine berk käýinç yglan etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow bilim ministri Gurbangül Ataýewa berk käýinç yglan etdi. Degişli resminama döwlet Baştutany ýekşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda gol çekdi. Bellenilişi...

10.10.2022 12:14
7792

Serdar Berdimuhamedow saglygy goraýyş, bilim we sport ugurly halkara foruma gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlaýar. Şu mynasybetli iberen Gutlagynda...