Wengriýadan diplomat BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygy saýlandy

  • 09.06.2022 06:05
  • 2141
Wengriýadan diplomat BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygy saýlandy

BMG-niň Baş Assambleýasy Wengriýadan diplomat we syýasatçy Çaba Kerýoşini 77-nji sessiýasynyň başlygy wezipesine ses bermezden biragyzdan saýlady. Ol özüniň çykyşynda raýdaşlyga, ekologiki çemeleşmelere we ylma bil baglap, global meseleleriň çözgüdini tapmaga wada berdi. BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş bu maksady goldap, öňümizdäki aýlaryň halkara ulgamy üçin synag boljakdygyny belledi diýip, BMG-niň saýty habar berýär.  

1958-nji ýylda doglan wengriýaly diplomat Çaba Kerýoşi Moskwanyň döwlet halkara gatnaşyklary institutynyň uçurymydyr. Ol Wengriýanyň BMG-däki hemişelik wekili bolup işledi. Ol diplomat hökmünde Liwiýada, Birleşen Arap Emirliklerinde, Ysraýylda we Gresiýada işledi. Häzirki wagtda ol öz ýurdunyň prezidentiniň ofisinde ekologiýa durnuklylygy departamentiniň müdiri bolup işleýär. Kerýoşi iňlis, arap, fransuz we rus dillerini bilýär.      

BMG-niň Baş Assambleýasynyň başlygy hökmünde Wengriýanyň wekili häzirki wagtda bu wezipäni eýeleýän Maldiwleriň DIM-niň ýolbaşçysy Abdulla Şahidiň ornuny çalşar. BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş wezipesinden gidýän Şahide minnetdarlyk bildirip, Çaba Kerýoşini BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlady.  

Guterriş Çaba Kerýoşini gutlamak bilen, häzirki wagtda “dünýäniň howp astyndadygyny” belledi. Ol dünýäniň konstruktiw maslahatlaşma, ylalaşyk gazanmaga we, ilkinji nobatda, çözgütleriň kabul edilmegine garaşýandygyny belledi. 

Ol has gowy dünýäni gurmak wadasyny ýada salmaga çagyrdy. “Bu – 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ugrunda gün tertibiniň wadasy we biziň umumy gün tertibimiziň esasy ugry”. 

Baş Assambleýa parahatçylyk we howpsuzlyk, ösüş, garyplygy we ýokanç keselleri ýok etmek, ýaragsyzlanmak, adam hukuklaryny we daşky gurşawy goramak meselelerine jogapkär ýeke-täk uniwersal edaradyr. 1946-njy ýylyň başynda Baş Assambleýanyň düzümine 51 döwlet girýärdi, häzir olaryň sany 193-e ýetdi.    

Baş Assambleýanyň 77-nji sessiýasy 12-nji sentýabrda açylar. Şol gün Çaba Kerýoşi onuň başlygy hökmünde öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge girişer. 


18.11.2022 16:26
4937

Türkmenistanda gender deňliginiň meselelerini wagyz etmek boýunça sebitleýin okuw-maslahaty geçirildi

Okuw maslahaty BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň maslahatlar zalynda 16-njy noýabrda geçirildi. Çäre ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin...

11.11.2022 12:23
9204

Samarkantda Türki Döwletleriň Guramasynyň sammiti geçirilýär

Samarkant şäherinde Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) sammiti geçirilýär. Ýokary derejeli sammite Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, Gazagystanyň Prezidenti Kasym...

06.11.2022 09:31
5687

Müsürdäki BMG-niň klimat sammitine 120 ýurtdan Prezidentler we Premýer-ministrler gatnaşarlar

Dünýä ýurtlarynyň 120-den gowragynyň Prezidentleri we Hökümet Baştutanlary golaýda Müsüriň Şarm-eş-Şeýh şäherinde geçiriljek BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 27-nji...

24.10.2022 09:58
3117

Serdar Berdimuhamedow Baş sekretar Antoniu Guterrişi BMG-niň güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe BMG-niň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. “Birleşen Milletler Guramasy bilen...