Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguzda 40 ýyldan bäri kärendeçilik edýän daýhan bilen duşuşdy

  • 01.06.2022 09:42
  • 37963
Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguzda 40 ýyldan bäri kärendeçilik edýän daýhan bilen duşuşdy

31-nji maýda Daşoguzda iş saparynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen oba hojalyk institutyna baryp, talyplar bilen duşuşmazdan öňürti, welaýatyň Gubadag etrabynda 40 ýyldan gowrak wagt bäri kärendeçilik usulynda işleýän ussat daýhan Täzebaý Ataýew bilen gürrüňdeş bolup, onuň iş şertleri, maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy.

Tejribeli kärendeçiniň belleýşi ýaly, onuň ata-babasy daýhançylyk bilen meşgullanypdyr. Zähmetsöýer daýhanyň üç ogly, bir gyzy bar, olaryň hemmesi daýhançylyk bilen meşgullanýar. Bu maşgalanyň 3,5 müň gektar kärende ýeri bolup, olar kärende ýerlerinde bugdaý, gowaça we mekgejöwen ösdürip ýetişdirýärler.

Kärendeçi daýhan özi bilen duşuşyp, pikir alşandygy üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ekerançylykda mikrodökünleriň ulanylmagynyň, onuň bolsa topragyň arassalanmagyna, hasyllylygyň ýokarlanmagyna täsiri, şeýle hem tohumçylyk işini ylmy esasda kämilleşdirmegiň ähmiýeti barada gürrüň berdi.

Alym Arkadagymyz daýhanyň tutuş halkymyz, ýurdumyz üçin bähbitli iş edýändigini aýdyp, kärendeçiligiň mundan beýläk-de ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalaryň durmuşa geçirilýändigini belledi. Şeýle hem hormatly Arkadagymyz döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça öndürilen önümleri merkezleşdirilen usulda kabul etmek bilen baglanyşykly meseleleri öwrenmek, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligini gowulandyrmak ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygy barada gürrüň berdi we daýhana asylly işlerinde üstünlik arzuw etdi.


02.06.2023 15:25
6907

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilen Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk dabarasynda bu ýerde terbiýelenýän çagalara Prezident Serdar Berdimuhamedowyň...

01.06.2023 02:55
45133

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň Milli gymmat bahaly daşlar we haly muzeýine baryp gördi

Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň dowamynda ýanynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa özi üçin ýörite taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde Eýranyň...

31.05.2023 19:50
7950

Aşgabatda ýaşlaryň arasynda mahabat nusgalaryny döretmek boýunça bäsleşigiň jemleri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň jemleri jemlenildi. Onuň netijeleri boýunça öň yglan edilen bäsleşikde ýeňiş gazanan iň gowy mahabat...

31.05.2023 00:23
44099

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň «Saadabad» toplumynda ýerleşýän taryhy-medeni desgalara baryp gördi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde onuň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa üçin ýörite medeni...