Gebreýesus ikinji möhlete BSGG-niň ýolbaşçylygyna saýlandy

  • 25.05.2022 08:59
  • 5275
Gebreýesus ikinji möhlete BSGG-niň ýolbaşçylygyna saýlandy

Tedros Gebreýesus ikinji gezek Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş direktorlygyna saýlandy diýip, BSGG-niň saýtynda habar berilýär.

"Onuň täzeden saýlanmagy Ženewada geçen  75-nji Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasynda tassyklandy. Ol ýeke-täk dalaşgär boldy" - diýip, guramanyň habarynda aýdylýar.

Gebreýesus 2017-nji ýylda BSGG-niň baştutany bolupdy. Düzgüne laýyklykda, guramanyň baş direktorynyň diňe bir gezek täzeden saýlanmaga hukugy bar. Onuň ygtyýarlyklarynyň möhleti bäş ýyl. Täze mandat şu ýylyň 16-njy awgustyndan güýje girýär.
Saýlaw prosessi 2021-nji ýylyň aprelinde, BSGG-niň agzalygyna girýän döwletlerden teklip edilýän dalaşgärler hakynda teklipler ýygnalyp ugranda başlapdy. Gebreýesusy dalaşgär hökmünde guramanyň ýerine ýetiriji komiteti öňe sürdi. BSGG-de görkezişleri ýaly, Gebreýesus guramanyň işiniň dünýä derejesinde netijeliligini ýokarlandyrmak üçin, onda "giňmöçberli özgertmeleri" geçirmäge başlady, COVID-19 pandemiýasy, Kongoda ebola ýokanjynyň möwjeýän döwürlerinde we ş.m. BSGG-niň işine ýolbaşçylyk etdi.
Gebreýesus - Efiopiýada doglan. 2012-2016-njy ýyllarda bu ýurduň daşary işler ministri, 2005-2012-nji ýyllar aralygynda saglygy goraýyş ministri  boldy. Şeýle hem SPID, inçekesel we gyzzyrma garşy göreşýän jemgyýetçilik guramalarynda işledi. 


29.11.2022 16:44
6531

BSGG maýmyn mamasynyň täze adynyň mpox boljakdygyny mälim etdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) resminamalarynda maýmyn mamasy indi mpox diýlip atlandyrylar. Ýylyň dowamynda täze at bilen bir hatarda öňki resmi at hem ulanylar diýip, BSGG-niň Ženewadaky ştab-kwartirasy...

11.11.2022 13:35
4600

BSSG fewraldan bäri kowidden ýogalanlaryň sanynyň 90% azalandygyny habar berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baştutany Tedros Adhanom Gebreýesus COVID-19 bilen keselläp ýogalýanlaryň sanynyň fewraldan bäri 90% peselendigini oňyn öňe gidişlik hasaplady diýip, çarşenbe güni...

22.10.2022 15:39
4688

BSGG fiziki işjeňligiň peýdasy hakynda ýatlatdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) ýurtlaryň hökümetlerini ýürek-damar keselleriniň, semizligiň we süýji keseliniň öňüni almak üçin fiziki işjeňligi höweslendirmäge çagyrdy. Çarşenbe güni çap eden nutugynda...

30.09.2022 11:08
9897

BSGG: Ýaponiýa kowid bilen keselleme sany boýunça ýene-de lider boldy

Koronawirus pandemiýasy döwründe iň pes kesel görkezijileriniň hasaba alnan ýeri bolan Ýaponiýa bassyr onunjy hepde kowid hadysalarynyň sany boýunça dünýäde birinji orny eýeleýär. Bu Bütindünýä Saglygy Goraýyş...