Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Tatarystanyň ozalky Prezidenti bilen duşuşdy

  • 20.05.2022 08:20
  • 12611
Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Tatarystanyň ozalky Prezidenti bilen duşuşdy

19-njy maýda günüň ikinji ýarymynda Kazan Kremlinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýew bilen duşuşygy boldy.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň we Tatarystanyň umumymilli dabaralara, iri halkara çärelere bilelikde gatnaşmagynyň asylly däbe öwrülendigi hem-de ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklaryň aýdyň mysaly bolup hyzmat edýändigi bellenildi. 
Şunuň bilen baglylykda, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Mintimer Şaýmiýewiň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bolan döwründe uzak ýyllaryň dowamynda türkmen-tatar hyzmatdaşlygyny ösdürmäge saldamly goşant goşandygyny aýratyn nygtady. Munuň özi türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup durýar. Oňa mahsus durmuş parasatlylygy we syýasy öňdengörüjilik ählumumy ykrarnama eýe boldy. Häzirki wagtda Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi bolmak bilen, Mintimer Şaýmiýew eziz Watanyna tutanýerli hyzmat etmegini ýadawsyz dowam etdirýär.
Duşuşygyň barşynda Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýew Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy taryhy-medeni mirasy aýawly saklamak boýunça “Wozroždeniýe” respublikan gaznasynyň işi baradaky ekspozisiýa bilen tanyşdyrdy, gaznanyň ozalky durmuşa geçiren we täze taslamalary barada gürrüň berdi.


şu gün 14:03
9068

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
7609

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
20084

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
10668

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...