Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Tatarystanyň ozalky Prezidenti bilen duşuşdy

  • 20.05.2022 08:20
  • 12694
Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Tatarystanyň ozalky Prezidenti bilen duşuşdy

19-njy maýda günüň ikinji ýarymynda Kazan Kremlinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýew bilen duşuşygy boldy.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň we Tatarystanyň umumymilli dabaralara, iri halkara çärelere bilelikde gatnaşmagynyň asylly däbe öwrülendigi hem-de ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklaryň aýdyň mysaly bolup hyzmat edýändigi bellenildi. 
Şunuň bilen baglylykda, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Mintimer Şaýmiýewiň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bolan döwründe uzak ýyllaryň dowamynda türkmen-tatar hyzmatdaşlygyny ösdürmäge saldamly goşant goşandygyny aýratyn nygtady. Munuň özi türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup durýar. Oňa mahsus durmuş parasatlylygy we syýasy öňdengörüjilik ählumumy ykrarnama eýe boldy. Häzirki wagtda Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi bolmak bilen, Mintimer Şaýmiýew eziz Watanyna tutanýerli hyzmat etmegini ýadawsyz dowam etdirýär.
Duşuşygyň barşynda Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýew Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy taryhy-medeni mirasy aýawly saklamak boýunça “Wozroždeniýe” respublikan gaznasynyň işi baradaky ekspozisiýa bilen tanyşdyrdy, gaznanyň ozalky durmuşa geçiren we täze taslamalary barada gürrüň berdi.


düýn 22:20
6540

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
17776

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
28610

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...

03.02.2023 23:59
27146

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...