Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystanyň Döwlet Geňeşiniň deputatlaryny Aşgabada çagyrdy

  • 20.05.2022 19:09
  • 20337
Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystanyň Döwlet Geňeşiniň deputatlaryny Aşgabada çagyrdy

19-njy maýda günüň ikinji ýarymynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşin bilen duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň dowamynda türkmen-tatar gatnaşyklaryna mahsus bolan özara düşünişmegiň ýokary derejesi nygtaldy. Munuň özi taraplaryň köpýyllyk hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we ösdürmäge ygrarlydygyna şaýatlyk edýär. Şunuň bilen baglylykda, kanun çykaryjy edaralaryň ugry boýunça özara gatnaşyklaryň täze, netijeli guralyny döretmegiň ýolunda möhüm ädim hökmünde golaýda Türkmenistanda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň ähmiýeti bellenildi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň maksada laýykdygy bellenildi. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystanyň Döwlet Geňeşiniň deputatlaryny Aşgabada sapar bilen gelmäge çagyrdy.


düýn 23:29
10732

Wladimir Putin nobatdaky prezident saýlawlarynda dalaşgär bolar

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin täze, bäşinji prezidentlik möhletine dalaş etjekdigini resmi taýdan yglan etdi. Saýlawlary 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirmek meýilleşdirilýär. Putiniň döwlet baştutany...

düýn 00:15
24371

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

9-njy dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman megapolisi bolan Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň...

08.12.2023 07:36
16272

Russiýada 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlarynyň senesi kesgitlenildi

Federasiýa Geňeşi 2024-nji ýylyň 17-nji martynda Russiýada prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Karar biragyzdan kabul edildi. 162 senator ses berdi. Kanuna görä, Russiýada geçiriljek prezident...

06.12.2023 18:32
4367

Raşid Meredow RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Halkara gatnaşyklar boýunça Komitetiniň Başlygy bilen duşuşdy

5-nji dekabrda RF-ne iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wise-premýeri, Türkmenistanyň Daşary işler Ministri Raşid Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşiniň Halkara gatnaşyklar boýunça Komitetiniň...