Wenesuelanyň 112 ýaşly ýaşaýjysy dünýäde iň garry erkek adam diýip ykrar edildi

  • 19.05.2022 14:53
  • 20672
Wenesuelanyň 112 ýaşly ýaşaýjysy dünýäde iň garry erkek adam diýip ykrar edildi

Wenesuelanyň 112 ýaşly ýaşaýjysy dünýäde iň garry erkek kişi diýlip ykrar edildi. Ginnesiň rekordlar kitabynda bu barada degişli ýazgy peýda boldy. Huan Winsente Mora 1909-njy ýylyň 27-nji maýynda on çagaly uly maşgalada dünýä inipdir diýip, UPI habar berýär.

Mora köp ýyllaryň dowamynda fermer bolup işleýär, iň soňky ekin ýerini bolsa ol 104 ýaşyndaka satýar. 1937-nji ýylda öýlenipdir, ýöne aýaly 1997-nji ýylda aradan çykýar. Onuň 11 çagasy, 41 agtygy, 18 çowlugy we 12 ýuwlugy bar. Uzak ýaşly bu garry öz adyny 113 ýaşamagyna birnäçe gün galanda alýar.

Mora her täze gününi bir bulgur kofe içmekden we maşgalasy bilen ertirlik edinmekden başlaýandygyny aýtdy. Ol jany-teni bilen berlen katolik. Onuň sözlerine görä, durmuşdan onuň esasy öwrenen zady — bu «Biribara, maşgalaňa söýgi, ýene bir zat, işe gitmek üçin biz ir turmaly».
Huan Winsente Mora, ondan öňki uzak ýaşly ispan Saturnino de la Fuente Garsiýa 18-nji ýanwarda 112 ýaşynyň içinde ýogalandan soň, rekordsmen diýip yglan edildi.


22.01.2023 17:54
18650

Kataloniýaly 115 ýaşly zenan Ýer ýüzündäki iň garry adam hökmünde hasaba alyndy

Ispaniýadan 115 ýaşly zenanyň  häzirki wagtda Ýer ýüzündäki iň garry adam hasaplanýandygyny Ginnesiň rekordlar kitaby habar berdi. Häzirki wagtda Kataloniýada ýaşaýan Mariýa Brune Moreýra 115 ýaşynda we 323 günlük...

18.01.2023 15:30
69431

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

17.01.2023 09:12
37594

Şakira YouTube-da rekord goýdy, onuň Pike baradaky wideosy 120 mln tomaşadan geçdi

Şakiranyň täze aýdymy üçin wideosy YouTube-da 122 mln tomaşa belliginden geçdi we “dünýä trendleri” sahypasynda üçünji orna çykdy. Şakira aýdymy BZRP Music Sessions YouTube taslamasynyň çäklerinde argentinaly DJ...

15.01.2023 15:21
67534

Türkmenistanyň ýene birnäçe şäherinde rekord sowuklar hasaba alyndy

Türkmenabatda 1894-nji ýyldan bäri geçirilen gözegçilikleriň tutuş taryhynda iň pes temperaturanyň aňrybaş rekordy goýuldy. Anna güni şäherde termometriň sütünjigi -25,4°-a çenli aşaklady diýip, «Meteožurnal» neşiri habar...