Awtomobillerde ilkinji gapdal görnüş aýnasy haçan peýda boldy

  • 10.05.2022 16:05
  • 17784
Awtomobillerde ilkinji gapdal görnüş aýnasy haçan peýda boldy

Awtomobiller hemişe biziň häzirki wagtda görşümiz ýaly däldi. Awtomobilde howpsuzlyk kemerleri, peç, kondisioner, faralar we hatda aýnalar hem birden peýda bolmady, munuň üçin ençeme ýyl gerek boldy. Mysal üçin, howpsuzlyk kemeri diňe synaglaryň barşynda ol ýol heläkçiligi wagtynda şikes almak töwekgelçiligini peselder diýen netijä gelnenden soň girizildi. Gapdal görnüş aýnasy, awtomobillere girizileni bäri, birnäçe üýtgeşmeleri başdan geçirdi.

Awtomobiller näçe uly we çylşyrymly boldugyça, olaryň komponentleri hem şeýle bolýar. Gapdal görnüş aýnasy birwagtlar diňe goşmaça bolan bolsa, häzirki wagtda ol hereket zolagyna gözegçilik edýän howpsuz, ýygnalýan tehnologiýadyr.
Ilkibaşda awtomobil kompaniýalary tapgyrlaýyn çykýan awtomobillerde aýna hödürlemeýärdiler. Sebäbi öndürijiler şeýle pikir edýärdiler: “Bir zolakly we iki zolakly ýollarda olar näme üçin gerek bolar”.
Awtomobil ýaryşyna gatnaşyjy Reý Harroun başgaça pikir edýärdi, ilkinji yzky görnüş aýnasy hem şoňa degişli diýlip hasaplanylýar. Ol aýnany 1911-nji ýylda Indy 500 ýaryşyndan öň özüniň Marmon Wasp awtomobiliniň kapotyna dakýar. Ol bu ýaryşda ýeňiş hem gazanýar. Soňrak inžener Elmer Berger 1921-nji ýylda “Cop-Spotter” gapy aýnasyna patent almak üçin arza tabşyrýar.

Awtomobillere goşmaça hökmünde aýnalar köp zolakly ýollaryň peýda bolmagyna getiren 1956-njy ýylda ABŞ-da Federal awtomagistrallar baradaky kanun kabul edilenden soň has meşhur bolup başlaýar. 1966-njy ýylda ABŞ-da kabul edilen Ýol hereketiniň we awtotransport serişdeleriniň howpsuzlygy hakyndaky kanun yzdan görnüş ýaly howpsuzlyk ülňülerine seretdi, ol aýnalary talap etmese-de, olar ähli awtoulaglarda standart we hökmany bolup başlady.
Awtomobil tehnologiýalary barha kämilleşýär. Häzirki awtoulaglary diňe bir yzky görnüş aýnasy däl, eýsem, kondisioner we beýleki birnäçe opsiýalar bolmazdan hem göz öňüne getirmek kyn.

03.12.2022 09:28
24963

Toyota Grand Highlander krossoweriniň ilkinji suratyny çap etdi

Toyota kompaniýasy Grand Highlander diýip atlandyryljak uly krossoweriniň ilkinji gezek suratyny çap etdi. Täze ulagy aktual wsedorožnigiň bazasynda gurarlar, ýöne ol gabaralyrak hem giňiräk görünýär. Toyota Grand...

02.12.2022 16:21
14604

2023-nji model ýylynyň Nissan Serena-sy tanyşdyryldy

Nissan kompaniýasy 2023-nji model ýylynyň orta ölçegdäki Nissan Serena miniweniň altynjy nesli bilen resmi taýdan tanyşdyrdy. Täze ulag, özünden öňki bilen deňeşdirilende, has baý topluma we ProPilot 2.0 awtopilotyna...

30.11.2022 16:22
5729

Tesla 2023-nji ýylda täzelenen Model 3 sedanyny goýberer

2023-nji ýylda Tesla kompaniýasy Model 3 elektrik sedanynyň täzelenen wersiýasyny goýbermegi meýilleşdirýär. Bu barada Reýter agentligi habar berýär. Teslanyň Model 3 täzelenen modeli «Highland» diýen kodly at...

29.11.2022 16:35
17056

Tesla-nyň 36 tonna agramly Semi ýük ulagy zarýad bermesiz 800 km ýol geçdi

Teslanyň baş direktory Ilon Maskyň berýän habaryna görä, işläp taýýarlaýjylar çynlakaý synagyň dowamynda tok bilen işleýän Semi ýük ulagynyň hakyky şertlerde zarýad berilmezden 800 km geçip biljekdigini tassykladylar...