Söwda ulgamyndaky parahorluklar üçin wise-premýer Gylyjowa berk käýinç berildi

  • 07.05.2022 08:04
  • 31930
Söwda ulgamyndaky parahorluklar üçin wise-premýer Gylyjowa berk käýinç berildi

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaltmak boýunça berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi we garamagyndaky söwda ulgamynyň edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Gylyjow Çary Baýramowiçe berk käýinç yglan edildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 6-njy maýda geçirilen Hökümet mejlisinde gol çeken Buýrugyna laýyklykda, ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.


şu gün 12:03

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Wengriýanyň Premýer-ministri bilen gepleşikleri başlandy

Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iş sapary amala aşyrýan Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler başlandy. Resmi garşylanyş dabarasy tamamlanandan soňra, taraplar...

düýn 21:51
19575

«Türkmenhowaýollary» haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw gurnady

2023-nji ýylda Türkmenistanly zyýaratçylaryň Mukaddes Gurban aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmekleri üçin «Türkmenhowaýollary» agentligi «Boeing 777-200» kysymly howa gämisinde 8 sany ýörite...

düýn 21:34
6534

Gurbanguly Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbany kabul etdi

8-nji iýunda Aşgabada iki günlük resmi sapar bilen gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

düýn 20:29
5339

Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk ylalaşygyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan hem-de Türkiýe bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygy tassyklaýan Kanuna gol çekdi. Kanunyň teksti türkmen metbugatynda çap edildi. Resminama...