2021-nji ýylda Türkmenistan bilen Tatarystanyň haryt dolanyşygy 77,5 mln dollara barabar boldy

  • 25.04.2022 18:56
  • 6391
2021-nji ýylda Türkmenistan bilen Tatarystanyň haryt dolanyşygy 77,5 mln dollara barabar boldy

2021-nji ýylyň jemi boýunça Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky haryt dolanyşygynyň peselendigi bellige alyndy. Ol 77,5 mln dollara deň boldy, bu ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende 27% pesdir. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Aşgabada bolan iş saparynyň dowamynda aýtdy.

Tatarystanyň Baştutany Türkmenistana «KAMAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogin we «Tatneft» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Nail Maganow dagy bilen bilelikde  geldi diýip, Respublikanyň prezidentiniň metbugat gullugy ýazýar.
Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti  Serdar Berdimuhamedow, şeýle hem ýurduň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläkde giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy.
Tatarystanyň baştutany hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly kuwwatlyklaryň, aýratynam, nebit gözlegi, nebit çykarmak, nebit daşamak, awtoulag, awia, gämi gurluşyk, himiýa önümleri bilen üpjün etmek  ýaly ugurlarda kuwwatlyklaryň bardygyny belledi.
Wekiliýetleriň birek-birege saparlarynyň netijesinde birgiden şertnamalar durmuşa geçirildi diýip, tatar tarapy belledi. Bularyň hataryna soňky üç ýylyň dowamynda «KAMAZ» awtoulagynyň 2 müňe golaýynyň getirilmegi degişlidir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň dört welaýatynda okuw-hyzmat ediş merkezleriniň bölümleriniň gurluşygy alnyp barylýar. Maý, iýun aýlarynda olaryň ikisini açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. 
Geçen ýylyň aýagynda bolan saparyň netijeleri boýunça «Tatneft» ugry Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary bahasyna mynasyp boldy we bu işiň dowamy hökmünde şertnamalaryň möhleti uzaldyldy. Goturdepe nebit ýatagynda gara altynyň çykarylyşyny artdyrmak barada wezipe goýuldy. 2021-nji ýylda türkmen bazary we beýleki russiýaly öndürijiler «Tatneft» Toparynyň kärhanalarynyň umumy bahasy 56 mln manatdan gowrak (1,35 mlrd rubl) bolan çig mala girmeýän önümler bilen üpjün edildi.
Şeýle-de, daşary ýurtlardan gelýän önümiň ornuny tutjak taslamalar, esasanam, nebit senagatyna degişli enjamlary abatlamak boýunça önümçiligi guramak işi hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary bolup durýar.
Aşgabat Tatarystany Russiýanyň ykdysady we senagat taýdan iň bir ösen sebitleriniň biri hasaplaýar diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow belledi we ysnyşykly hyzmatdaşlyk däplerini dowam etdirmäge taýýardygyny ynandyrdy.


düýn 17:03
6893

Serdar Berdimuhamedow Dubaýa iş sapary tamamlap, Aşgabada geldi

2-nji dekabrda Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyza dolandy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar.   Howa menzilinde...

düýn 17:02
21435

Türkmenistanyň Prezidentine mukaddes Gurhanyň käbir aýatlarynyň altyn suwy bilen ýazylan ýörite sowgady gowşuryldy

Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedowa BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri we Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktumyň adyndan mukaddes...

02.12.2023 22:28
10028

4-nji dekabrda Türkmenistanyň täze ilçisi Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurar

Duşenbe güni, 4-nji dekabrda Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin 21 sany täze ilçiden, şol sanda Türkmenistanyň täze ilçisinden ynans hatyny kabul eder. Bu barada Kremliň Metbugat gullugy habar berýär. Dabara...

02.12.2023 22:21
11854

Serdar Berdimuhamedow Dubaýda Şeýh Mansur Bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy

Şu gün, 2-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyrýan iş saparynyň çäklerinde BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri...