2021-nji ýylda Türkmenistan bilen Tatarystanyň haryt dolanyşygy 77,5 mln dollara barabar boldy

  • 25.04.2022 18:56
  • 6003
2021-nji ýylda Türkmenistan bilen Tatarystanyň haryt dolanyşygy 77,5 mln dollara barabar boldy

2021-nji ýylyň jemi boýunça Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky haryt dolanyşygynyň peselendigi bellige alyndy. Ol 77,5 mln dollara deň boldy, bu ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende 27% pesdir. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Aşgabada bolan iş saparynyň dowamynda aýtdy.

Tatarystanyň Baştutany Türkmenistana «KAMAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogin we «Tatneft» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Nail Maganow dagy bilen bilelikde  geldi diýip, Respublikanyň prezidentiniň metbugat gullugy ýazýar.
Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti  Serdar Berdimuhamedow, şeýle hem ýurduň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläkde giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy.
Tatarystanyň baştutany hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly kuwwatlyklaryň, aýratynam, nebit gözlegi, nebit çykarmak, nebit daşamak, awtoulag, awia, gämi gurluşyk, himiýa önümleri bilen üpjün etmek  ýaly ugurlarda kuwwatlyklaryň bardygyny belledi.
Wekiliýetleriň birek-birege saparlarynyň netijesinde birgiden şertnamalar durmuşa geçirildi diýip, tatar tarapy belledi. Bularyň hataryna soňky üç ýylyň dowamynda «KAMAZ» awtoulagynyň 2 müňe golaýynyň getirilmegi degişlidir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň dört welaýatynda okuw-hyzmat ediş merkezleriniň bölümleriniň gurluşygy alnyp barylýar. Maý, iýun aýlarynda olaryň ikisini açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. 
Geçen ýylyň aýagynda bolan saparyň netijeleri boýunça «Tatneft» ugry Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary bahasyna mynasyp boldy we bu işiň dowamy hökmünde şertnamalaryň möhleti uzaldyldy. Goturdepe nebit ýatagynda gara altynyň çykarylyşyny artdyrmak barada wezipe goýuldy. 2021-nji ýylda türkmen bazary we beýleki russiýaly öndürijiler «Tatneft» Toparynyň kärhanalarynyň umumy bahasy 56 mln manatdan gowrak (1,35 mlrd rubl) bolan çig mala girmeýän önümler bilen üpjün edildi.
Şeýle-de, daşary ýurtlardan gelýän önümiň ornuny tutjak taslamalar, esasanam, nebit senagatyna degişli enjamlary abatlamak boýunça önümçiligi guramak işi hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary bolup durýar.
Aşgabat Tatarystany Russiýanyň ykdysady we senagat taýdan iň bir ösen sebitleriniň biri hasaplaýar diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow belledi we ysnyşykly hyzmatdaşlyk däplerini dowam etdirmäge taýýardygyny ynandyrdy.


şu gün 08:48
2927

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...

şu gün 08:38
5166

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda welaýatlaryň...

26.11.2022 13:58
16989

Mary welaýatynyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimliklerini ýatyryldy hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar...

26.11.2022 13:55
10938

Lebap welaýatynyň Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Farap we Döwletli etrap häkimliklerini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar...