Prokurorlary wezipä bellemek we boşatmak hakynda Karara gol çekildi

 • 21.04.2022 08:54
 • 43210
Prokurorlary wezipä bellemek we boşatmak hakynda Karara gol çekildi

20-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda:

 • ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nurberdi Begmyradowiç Meredow Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
 • ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Gaýgysyz Orazmyradowiç Toparow Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
 • ýustisiýanyň geňeşçisi Begenç Ýazmuhammedowiç Gurbangulyýew Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
 • ýustisiýanyň geňeşçisi Serdar Babajanowiç Çaryýew Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
 • 1-nji derejeli ýurist Meýlis Döwletgeldiýewiç Ataýew Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
 • 1-nji derejeli ýurist Rüstem Amangeldiýewiç Daňatarow Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
 • ýustisiýanyň geňeşçisi Döwletgeldi Gurbanmämmedowiç Mämmetamanow Mary welaýatynyň Mary şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi;
 • ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Aşirgeldi Baýramsahatowiç Annasahatow Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
 • ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Rozmyradowiç Artykow Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
 • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Perman Allamyradowiç Ataýew Aşgabat şäheriniň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy;
 • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Garýagdy Zülpiýewiç Jumalyýew Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
 • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, 1-nji derejeli ýurist Maksat Nurnazarowiç Hudaýgulyýew Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
 • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Rahym Akmyradowiç Akmyradow Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
 • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Gurbanow Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
 • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Myrat Bäşimowiç Myradow Mary welaýatynyň Mary şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy;
 • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, 1-nji derejeli ýurist Döwlet Sabyrowiç Çaryýew Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
 • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nagmatnur Kakamyradowiç Kakabaýew Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. 

şu gün 15:32
1456

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewe Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. "Sizi hem-de Azerbaýjanyň doganlyk halkyny Siziň ýurduňyzyň Garaşsyzlyk...

şu gün 10:13
4695

Aşgabatda «Merkezi Aziýa — ÝB» formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň duşuşygy geçirildi

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty...

şu gün 10:07
2772

Konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan geňeşmeleri geçirildi

26-njy maýda Bakuda konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan maslahatlaşmalary geçirildi. Oňa Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň daşary syýasy edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Bu barada...

düýn 11:17
3376

Iýun aýynda türkmen wekiliýeti Tbiliside iş saparynda bolar

5-6-njy iýunda Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Häzirki wagtda türkmen wekiliýetiniň bu mejlise gatnaşmagy üçin...