Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisine gatnaşdy

  • 20.04.2022 13:22
  • 6050
Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisine gatnaşdy

Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabatdaky «Oguzkent» myhmanhanasynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirinde habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, Serdar Berdimuhamedow maslahatlar zalyna gelip, hemmeleri şu günki çäräniň açylmagy we Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli gutlady hem-de mejlisiň gün tertibini yglan etdi. Gün tertibine Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň öňünde durýan möhüm wezipeleri anyklaşdyrmak, onuň türkmen we daşary ýurtly agzalaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, assosiasiýanyň düzümine täze agzalary kabul etmek hem-de guramaçylyk bilen bagly meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanynyň ýurdumyzda atçylyk pudagyny ösdürmek, halkymyzyň genji-hazynasyna öwrülen behişdi bedewleriň gadymy nesil ugurlaryny dikeltmek we olaryň baş sanyny artdyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek babatda durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler hakyndaky giňişleýin çykyşy tamamlanandan soňra, assosiasiýanyň dünýä döwletlerinde ahalteke atçylygyny ösdürmekde netijeli işleri alyp barýan agzalarynyň wideoaragatnaşyk arkaly çykyşlary diňlenildi.

Soňra mejlisiň gün tertibine laýyklykda, Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ýurdumyzyň atşynaslaryna we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň daşary ýurtly agzalaryna «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permanlara gol çekdi.


düýn 23:11
342

Türkmenistan Türkiýede ýer titremede şehit bolanlary ýatlap, sadaka berer

Türkmenistanda ýakyn wagtda Türkiýede agyr betbagtçylyk zerarly şehit bolanlary ýatlap «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda sadaka berler. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ...

07.02.2023 08:41
5689

Ahalteke atçylyk sungatyny ÝUNESKO girizmäge hödürlemek meýilleşdirilýär

2023-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek üçin «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly milli hödürnama hödürlendi. Bu barada 6-njy fewralda Daşary işler...

05.02.2023 22:32
9401

2023-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady. Bilim ministrligi, beýleki...

05.02.2023 22:24
8534

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama Garaşsyz, hemişelik Bitarap...