16-njy aprelde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

  • 15.04.2022 07:20
  • 14467
16-njy aprelde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

16-njy aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk işleri barada 14-nji aprelde geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, 16-njy aprelde geçiriljek Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň gün tertibine Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunlary ara alyp maslahatlaşmak meselesi giriziler. Prezident Serdar Berdimuhamedow täze döwrüň talaplaryny, milli kanun çykaryjylyk ulgamyny we halkara hukuk tejribesini nazara almak bilen, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyny nygtady.

Şeýle-de Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, kanunçylygy hem-de hukuk tertibini pugtalandyrmaga, ilaty durmuş taýdan goramaga, maşgalalary goldamaga, zähmet gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalarynyň üstünde işleýärler.


düýn 10:29
6379

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

28.01.2023 08:45
26401

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10870

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
18236

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...