Penşenbe gününden Türkmenistanyň käbir sebitlerinde howanyň salkynlamagyna garaşylýar

  • 14.04.2022 05:56
  • 15351
Penşenbe gününden Türkmenistanyň käbir sebitlerinde howanyň salkynlamagyna garaşylýar

Penşenbeden başlap Türkmenistanyň aglaba sebitlerinde howa salkynlar diýip, howa maglumaty gullugy çaklaýar. Dynç günleri ýagşyň ýagmagy mümkin.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda penşenbe güni howanyň aňrybaş gyzgynlygy +28 dereje bolmagyna garaşylýar. Anna güni temperatura +22-ä çenli aşaklar.  Şenbede termometriň sütünjigi +24 derejäni görkezer. Ýekşenbe güni temperatura birden +16-a çenli peseler we 14,2 mm-e çenli ygalyň düşmegi mümkin.

Balkan welaýatynda penşenbeden başlap, şenbe gününe çenli howanyň temperaturasynyň +20 derejede saklanmagyna garaşylýar. Şenbe güni 1,6 mm ygalyň düşmegine garaşylýar. Ýekşenbe güni howanyň derejesi +13-e çenli aşaklar we az-kem ýagyş ýagmagyna garaşylýar.

Daşoguz welaýatynda hepdäniň penşenbe güni howa +35  derejä çenli gyzar. Anna gününden başlap howa biraz salkynlap ugrar we temperatura +27 dereje bolar. Şenbe güni howanyň +25 dereje bolmagyna garaşylýar. Ýekşenbe güni az-kem ýagşyň ýagmagy mümkin we howanyň temperaturasy +19 dereje bolar.

Penşenbe güni Mary welaýatynda howa gyar - +36 dereje bolmagyna garaşylýar, Anna gününden howanyň derejesi aşaklap ugrar we +29 derejä çenli peseler hem-de  hepdäniň ahyryna çenli termometriň sütünjigi şu derejede saklanar diýip garaşylýar. 

Lebap welaýatynda yssy temperatura saklanar. Sebitde hepdäniň ahyryna çenli howanyň derejesi  +32 -de saklanar. Dynç günleri tizligi sekuntda 15 metre ýetýän şemalyň öwüsmegine garaşylýar.


14.11.2022 20:46
40099

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22048

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34496

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...

18.09.2022 23:59
22261

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...