Türkmenistanyň Prezidenti telekeçiler birleşmesiniň 14 ýyllygyna açylan sergä we maslahata gatnaşyjylary gutlady

  • 12.04.2022 09:55
  • 13782
Türkmenistanyň Prezidenti telekeçiler birleşmesiniň 14 ýyllygyna açylan sergä we maslahata gatnaşyjylary gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy hem-de bu şanly sene mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisiniň hem-de birleşmäniň agzalarynyň maslahatynyň açylmagy mynasybetli Gutlag iberdi.

Döwrebap derejede guralan serginiň hususy telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilen syýasatyň üstünlikli amala aşyrylýandygyna, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän döwlet goldawynyň öz miwelerini berýändigine şaýatlyk edýändigini aýdyp, Serdar Berdimuhamedow Gutlagynda: «Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gazananlarynyň, hususy pudagyň ýeten sepgitleriniň gözden geçirilişine öwrülen bu çäreler hususy haryt öndürijileriň öndürýän önümleriniň möçberini içerki we daşarky bazarlarda artdyrmaga, maýa goýum we innowasion işewürligi ösdürmegiň has möhüm ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berýär» diýip belledi.

Gutlagda nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gysga döwrüň içinde özlerine bildirilen ynamy ödäp, abraýly netijeleri gazanmagy başarandyklary buýsançly ýagdaýdyr. Munuň şeýledigine soňky ýyllarda durmuşa geçirilen iri taslamalar hem aýdyň şaýatlyk edýär. Muňa mysal edip, gurlup, halkyň hyzmatyna berlen «Aşgabat — Türkmenabat» ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň «Aşgabat — Tejen» bölegini, söwda we dynç alyş işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat «Aşgabat» binalar toplumyny, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda dabaraly açylyp, işe girizilen döwrebap ýyladyşhanalary we onlarça iri senagat kärhanalaryny görkezmek bolar.


23.10.2022 10:28
11351

ABŞ-dan kompaniýalar Türkmenistanda işewürligi ösdürmäge gyzyklanma bildirýär – Erik Stýuart

ABŞ-dan we Türkmenistandan telekeçiler özara bähbitli hyzmatdaşlygy berkitmäge gyzyklanma bildirýärler. Bu barada Trend-e “Türkmenistan-ABŞ” işewürlik geňeşiniň ýerine ýetiriji müdiri Erik Stýuart aýtdy. “Amerikan...

04.07.2022 08:26
10771

«Milli Ulgam» HJ wýetnam kompaniýasy bilen IT ulgamda hyzmatdaşlyk eder

«Milli Ulgam» hojalyk jemgyýeti Wýetnamyň «SAVYCOM-Agire Development Company» kompaniýasy bilen IT ulgamda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekişdiler. Degişli resminama 29-njy iýunda Wýetnamyň paýtagty Hanoý...

14.04.2022 05:53
2857

TSTB-niň Aşgabatda geçirilýän sergisi 18-nji aprele çenli dowam eder

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň işi 18-nji aprele çenli uzaldyldy. Bu bolsa isleg bildirenleriň ählisiniň hususy önüm öndürijileriň gazananlary...

13.04.2022 05:52
11858

Türkmen telekeçileri daşary ýurtly kompaniýalar bilen bahasy 145 milliondan gowrak şertnamany baglaşdylar

12-nji aprelde Aşgabatda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli açylan sergide ýerli kärhanalaryň we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda söwda boýunça ikitaraplaýyn şertnamalaryň...