Şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramy Balkanda geçiriler

  • 12.04.2022 09:46
  • 5236
Şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramy Balkanda geçiriler

Türkmenistanda şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň esasy dabaralary Balkan welaýatynda giňden guralar. Bu barada 11-nji aprelde geçirilen iş maslahatynda Prezident Serdar Berdimuhamedow aýtdy hem-de meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi.

Hususan-da, iş maslahatynda Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilýän baýramçylyk çärelerini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Ýeri gelende nygtasak, Türkmen bedewiniň baýramy 1992-nji ýyldan bäri milli senenama laýyklykda, her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär. Däp bolşy ýaly, baýramçylyk çäreleri ýurduň ähli sebitlerinde giňden ýaýbaňlandyrylýar. Ýöne soňky ýyllardan bäri bu baýramçylygyň esasy çäreleri belli bir welaýatda geçirilýär. Meselem, 2020-nji ýylda Türkmenabat, 2021-nji ýylda Mary şäherleri Türkmen bedewiniň milli baýramynyň geçirilýän esasy ýeri boldy.


düýn 08:45
21173

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 06:23
9162

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

düýn 00:11
15610

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...

24.01.2023 08:26
41507

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryny täzeledi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi saýtynda sürüjilik okuwlaryny geçip, sürüjilik şahadatnamalaryny almak isleýänler üçin täze nyrhnamalaryny çap etdi. Okuwlaryň tölegi sürüjilik...