Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (04.04 — 10.04)

  • 03.04.2022 22:56
  • 19585
Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (04.04 — 10.04)

Indiki hepde Türkmenistanda howanyň esasan yssy bolmagyna garaşylýar. Ýurduň käbir sebitlerinde az-kem ýagynly günleriň bolmagy mümkin diýip, howa maglumaty gullugy habar berýär.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe güni ýylyň häzirki möwsümi üçin +36 dereje, ýagny aňrybaş gyzgyn howanyň bolmagyna garaşylýar. Sişenbe güni termometriň sütünjigi birneme aşaklap, howanyň gyzgynlygy +28 dereje bolar diýip çaklanylýar. Çarşenbede howa +21 derejä çenli peseler. Penşenbe güni howa +28 derejä çenli gyzar. Anna güni hem şonuň ýaly howa saklanar, 1,3 mm ygalyň hem düşmegi mümkin. Şenbe güni howanyň aňrybaş gyzgynlygy +32-ä ýeter. Ýekşenbe güni termometriň sütünjigi +21 derejä çenli aşaklap, az-kem ýagyn ýagmagy mümkin.

Balkan welaýatynda hepdäniň duşenbe güni howa +32 derejä çenli gyzar. Sişenbe we çarşenbe günleri howanyň derejesi +21-e çenli aşaklar. Penşenbe güni termometriň sütünjigi +27-ä galar. Howa maglumaty gullugy anna güni howa +24 dereje bolar diýip çaklaýar. Dynç günleri az mukdarda ygalyň düşmegine garaşylýar, şenbe güni howa +23 dereje, dynç güni bolsa +21 dereje bolar diýip çaklanylýar.

Daşoguz welaýatynda howa duşenbe güni +33 derejä çenli gyzar. Sişenbeden çarşenbä çenli howanyň gyzgynlygy +23 dereje töwerek bolar. Anna güni howanyň temperaturasy +27 dereje bolar. Şenbe güni howanyň +29 derejä çenli gyzmagyna garaşylýar. Ýekşenbe güni 3 mm-e çenli ygalyň düşmegi mümkin, howanyň temperaturasy +22 derejä çenli aşaklar.

Mary welaýatynda duşenbede howanyň gyzgynlygy +34 derejä ýeter. Sişenbe güni eýýäm gyzgynlyk biraz peselip, +29 dereje bolmagyna garaşylýar. Howa maglumaty gullugy çarşenbe güni howa +25 dereje bolar diýip çaklaýar. Penşenbeden başlap howa ýene gyzyp ugrar we temperatura +28 derejä çenli ýokarlanar. Anna güni howa +34 derejä çenli gyzar. Şenbe güni bolsa howanyň gyzgynlygy +33 dereje bolar, ýekşenbe güni howanyň temperaturasy +25 derejä düşer. 

Lebap welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri howanyň temperaturasy +33 dereje töwerek bolar. Çarşenbe we penşenbe günleri temperatura +27 derejä çenli peseler, anna we şenbe günleri bolsa howanyň ýene +33 derejä çenli gyzmagyna garaşylýar. Ýekşenbe güni howanyň gyzgynlygy +31 dereje bolar diýip çaklanylýar. 


30.11.2022 01:06
47098

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
41061

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22726

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34697

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...