Ý.Gurbannazarowa Türkmenistanda Adalatçy wezipesine gaýtadan saýlandy

  • 03.04.2022 16:20
  • 17143
Ý.Gurbannazarowa Türkmenistanda Adalatçy wezipesine gaýtadan saýlandy

Milli Geňeşiň Mejlisiniň 2-nji aprelde geçirilen on ýedinji mejlisinde Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil (Adalatçy) wezipesine saýlandy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

«Adalatçy hakynda» Kanuna laýyklykda, deputatlaryň garamagyna 3 sany dalaşgär hödürlenildi. Deputatlar gizlin ses bermek arkaly saýlaw geçirdiler.
Milli Geňeşiň Mejlisi «Adalatçyny saýlamak hakynda» biragyzdan karar kabul etdi.
Belläp geçsek, Ýazdursun Gurbannazarowa 2017-nji ýylyň martynda Türkmenistanda ilkinji Adalatçy saýlandy. Kanunçylyga laýyklykda, ol bu wezipede bäş ýyl işledi.


30.01.2023 16:56
11783

Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi

Aşgabada resmi saparynyň çäklerinde RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi. Wolodiniň çykyşynda bellemegine görä, parlamentleriň özara gatnaşyklaryny...

30.01.2023 16:43
7378

Wýaçeslaw Wolodin «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdy

Aşgabada resmi sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin hem-de wekiliýetiň agzalary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdular. «Halk hakydasy» ýadygärlikler...

30.01.2023 14:59
8684

RF-niň Döwlet Dumasy Türkmenistandaky deputat saýlawlaryna synçylaryny iberer

Şu gün, 30-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa RF-niň Döwlet Dumasynyň deputatlaryny ýakynda Türkmenistanda geçiriljek parlament saýlawlaryna synçy...

30.01.2023 14:22
20688

Wýaçeslaw Wolodin Gülşat Mämmedowany Moskwa gelip görmäge çagyrdy

RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda iki ýurduň parlamentara hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy...