Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby ermeni dilinde neşir edildi

  • 17.03.2022 13:15
  • 6403
Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby ermeni dilinde neşir edildi

16-njy martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ermeni dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä paýtagtymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary we talyplary, ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň redaktorlary we žurnalistleri, şeýle-de göni wideoaragatnaşyk arkaly Ermenistan Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory B.Orazdurdyýewa, Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi R.Harazýan, «Edebiýat we sungat» gazetiniň baş redaktory O.Allaberdiýewa öz çykyşlaryny beýan etdiler.

Şeýle-de çärede göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ýerewan döwlet uniwersitetiniň türkologiýa kafedrasynyň müdiri, professor Aleksandr Safarýan, Ýerewan döwlet uniwersitetiniň türkologiýa kafedrasynyň uly mugallymy Amaliýa Petrosýan, şahyr-terjimeçisi Waružan Hastur çykyş etdiler. 

Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisiniň öz çykyşynda belleýşi ýaly, “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň ermeni dilinde neşir edilmegi ermeni okyjylaryna türkmen halkynyň taryhy, medeniýeti we ruhy dünýäsi bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berer.


02.06.2023 15:25
6878

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilen Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk dabarasynda bu ýerde terbiýelenýän çagalara Prezident Serdar Berdimuhamedowyň...

01.06.2023 02:55
45133

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň Milli gymmat bahaly daşlar we haly muzeýine baryp gördi

Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň dowamynda ýanynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa özi üçin ýörite taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde Eýranyň...

31.05.2023 19:50
7950

Aşgabatda ýaşlaryň arasynda mahabat nusgalaryny döretmek boýunça bäsleşigiň jemleri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň jemleri jemlenildi. Onuň netijeleri boýunça öň yglan edilen bäsleşikde ýeňiş gazanan iň gowy mahabat...

31.05.2023 00:23
44099

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň «Saadabad» toplumynda ýerleşýän taryhy-medeni desgalara baryp gördi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde onuň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa üçin ýörite medeni...