Wengriýada agyz-burun örtüklerini dakynmak düzgüni ýatyrylýar

  • 08.03.2022 08:35
  • 8059
Wengriýada agyz-burun örtüklerini dakynmak düzgüni ýatyrylýar

Wengriýanyň hökümeti duşenbeden başlap, koronawirus bilen bagly girizilen jemgyýetçilik ýerlerinde hökmany örtük dakynmak düzgünini, şeýle-de, beýleki birtopar çäklendirmeleri aýyrýar. Premýer-ministr Gergeý Guýýaşyň kanselýariýasynyň ýolbaşçysynyň habar bermegine görä, wenger hökümeti "ilata üstünlikli gözegçilik edilmegi we waksina sanjymynyň urulmagy netijesinde pandemiýanyň bäşinji tolkunynyň yza tesýändigi sebäpli" şeýle karara geldi. 

"Duşenbeden başlap jemgyýetçilik ulaglarynda, dükanlarda, söwda merkezlerinde, poçtada, teatrlarda, kinoteatrlarda, muzeýlerde, şeýle hem sport ýaryşlarynda hökmany örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar. Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň işgärlerine hem örtük dakynmak hökman däldir."- diýip, hökümet saýtynda takyklanylýar. 

Mundan başga-da, açyk howada geçirilýän çärelere gatnaşyjylaryň sany babatynda-da çäklendirmeler aradan aýrylýar.

 "Iş berijiniň öz işgärlerinden hökmany suratda waksina almaklygy talap etmelidigi baradaky düzgün hem ýatyrylýar" - diýip, Wengriýanyň hökümetinde ministr derejesini eýeleýän Guýýaş sözüniň üstüni ýetirýar. 

Şol bir wagtda hökümet "ähli isleg bildirýänlere waksina getirmekligi dowam etmeli" diýip yglan etdi. Resmi maglumatlar boýunça 10 mln ilaty bolan Wengriýada takmynan 7 mln adan koronawirusa garşy sanjym aldy. Olaryň 4 milliony eýýäm rewaksinasiýadan hem geçdi.   Ýurtda waksinanyň birnäçe görnüşi, şol sanda Russiýanyň "Спутник V" waksinasy hem ulanylýar. Pandemiýa döwründe Wengriýada 1,8 mln adam COVID-19 bilen keselledi, 44 müňden gowrak adam ýogaldy.


29.08.2022 16:23
18486

“Moderna” “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalaryna garşy kazyýet işini gozgady

26-njy awgustda ABŞ-nyň “Moderna” kompaniýasy “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalaryna garşy kazyýet işini gozgaýandygyny mälim etdi. “Moderna” garşydaşlaryny koronawirusa garşy sanjymlary öndürmek boýunça öz patent...

28.08.2022 08:41
13721

Täjigistan ýurda geleniňde serhetdäki koronawirus çäklendirmelerini ýene girizýär

Indi Täjigistana geleniňde PZR-barlagynyň netijesini ýa-da COVID-19-a garşy sanjym şahadatnamasyny bermeli. Bu çäreler beýleki ýurtlarda kesel hadysasynyň ýokarlanmagy bilen baglylykda COVID-19-yň ýaýramagynyň...

20.08.2022 10:28
6704

Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidenti hanym Katalin Nowaka we ýurduň ähli halkyna Wengriýanyň milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

15.06.2022 19:42
12526

Saud Arabystany koronawirus bilen bagly çäklendirmeleri ýatyrdy

Saud Arabystanynyň hökümeti koronawirus pandemiýasy bilen bagly girizilen çäklendirmeleri ýatyrýar. Bu barada duşenbe güni ýurduň Içeri işler ministrligine salgylanyp, SPA habarlar gullugy habar berdi diýip, TASS ýazýar...