BMG ýakyn ýyllarda planetanyň plastikler bilen hapalanmagyny gadagan eder

  • 06.03.2022 08:01
  • 7875
BMG ýakyn ýyllarda planetanyň plastikler bilen hapalanmagyny gadagan eder

BMG-niň  Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň Keniýanyň paýtagty Naýrobide geçýän assambleýasy (ЮНЕП) rezolýusiýa kabul edip, onda geljek birnäçe ýylyň dowamynda daşky gurşawy plastikler we olaryň galyndylary bilen  hapalamagy gadagan etmegi maksat edinýär. Bu barada çarşenbe güni ýerli ENCA täzelikler teleýaýlymy habar berdi.

"Biz taryhy ädim ätdik" - diýip, bu resminama kabul edilenden soň, ÝUNEP assambleýasynyň prezidenti, Norwegiýanyň klimat we daşky gurşaw meseleleri boýunça ministri Espen Bart Eýde yglan etdi. Ol daşky gurşawyň plastik bilen hapalanmagy planetanyň biodürlüligine howp döredýär diýip nygtady.

Kabul edilen rezolýusiýa 2024-nji ýyla çenli plastik bilen hapalamalary gadagan etmek hakyndaky ýuridiki taýdan borçlandyrýan halkara şertnamany taýýarlajak hökümetara gepleşikler komitetini döretmegi göz öňünde tutýar. 

Planetada, şol sanda Dünýä ummanynda-da plastik zyňyndylaryň ägirt köp möçberiniň üýşendigi sebäpli, daşky gurşawyň hapalanmagynyň bu görnüşi, alymlaryň pikirine görä, iň howply hapalanmadyr.


18.11.2022 16:40
6098

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

09.11.2022 18:26
16252

2027-nji ýyldan Ýewropanyň awtobuslary howa zyýanly gazlary goýbermez

2027-nji ýyla çenli Ýewropa Bileleşiginiň çäginde täze awtobuslaryň hiç biri howa we adama zyýanly bolan gazlary atmosfera goýbermeli däl. Bu maksada 11 şäherde we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan toparlaýyn...

08.11.2022 17:12
21967

Milliarderleriň howa goýberýän zyýanly zyňyndylary adaty adamlaryňkydan million esse köp

Milliarderler, adaty adamlara garanyňda, atmosfera parnik gazlaryny million esse köp goýberýärler. Bu barada dünýäniň iň baý milliarderleriniň 125-siniň maýa goýumlaryna seljerme geçiren “Oxfam” britan haýyr-sahawat...

08.11.2022 17:03
12610

Soňky sekiz ýyl gözegçiligiň taryhynda iň yssy ýyllar boldy

Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) soňky sekiz ýyly meteorologiki gözegçilikleriň başlan wagtyndan bäri iň yssy ýyllar diýip ykrar etdi. Bu barada BMG-niň bu gurluşynyň hasabatyna salgylanyp, “Guardian” habar...