BMG ýakyn ýyllarda planetanyň plastikler bilen hapalanmagyny gadagan eder

  • 06.03.2022 08:01
  • 8001
BMG ýakyn ýyllarda planetanyň plastikler bilen hapalanmagyny gadagan eder

BMG-niň  Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň Keniýanyň paýtagty Naýrobide geçýän assambleýasy (ЮНЕП) rezolýusiýa kabul edip, onda geljek birnäçe ýylyň dowamynda daşky gurşawy plastikler we olaryň galyndylary bilen  hapalamagy gadagan etmegi maksat edinýär. Bu barada çarşenbe güni ýerli ENCA täzelikler teleýaýlymy habar berdi.

"Biz taryhy ädim ätdik" - diýip, bu resminama kabul edilenden soň, ÝUNEP assambleýasynyň prezidenti, Norwegiýanyň klimat we daşky gurşaw meseleleri boýunça ministri Espen Bart Eýde yglan etdi. Ol daşky gurşawyň plastik bilen hapalanmagy planetanyň biodürlüligine howp döredýär diýip nygtady.

Kabul edilen rezolýusiýa 2024-nji ýyla çenli plastik bilen hapalamalary gadagan etmek hakyndaky ýuridiki taýdan borçlandyrýan halkara şertnamany taýýarlajak hökümetara gepleşikler komitetini döretmegi göz öňünde tutýar. 

Planetada, şol sanda Dünýä ummanynda-da plastik zyňyndylaryň ägirt köp möçberiniň üýşendigi sebäpli, daşky gurşawyň hapalanmagynyň bu görnüşi, alymlaryň pikirine görä, iň howply hapalanmadyr.


24.01.2023 15:00
20233

Bill Geýts sygyrlaryň howa zyňýan metanyny azaltmak başlangyjyna 12 mln dollar goýdy

Microsoft-y esaslandyryjy Bill Geýts sygyrlaryň howa zyňýan metanyny azaltmak kararyna gelen Awstraliýanyň başlangyjy bolan Rumin8-e maýa goýdy. Bu barada Bloomberg agentligi duşenbe güni habar berdi diýip, TASS ýazýar...

17.01.2023 09:05
33337

Bişkek dünýäniň iň hapa şäherleriniň sanawynda birinji orunda durýar

Bişkek howasynyň hapalygy boýunça dünýäde birinji ýere çykdy. Bu barada howanyň hil derejesiniň sanawyny neşir edýän www.iqair.com saýtynda habar berildi. Saýtyň habaryna görä, Gyrgyzystanyň paýtagtynyň howasynyň...

18.11.2022 16:40
6449

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

09.11.2022 18:26
16849

2027-nji ýyldan Ýewropanyň awtobuslary howa zyýanly gazlary goýbermez

2027-nji ýyla çenli Ýewropa Bileleşiginiň çäginde täze awtobuslaryň hiç biri howa we adama zyýanly bolan gazlary atmosfera goýbermeli däl. Bu maksada 11 şäherde we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan toparlaýyn...