Täjigistanyň we Azerbaýjanyň paýtagtlary doganlaşan şäherler boldy

  • 04.03.2022 18:30
  • 4691
Täjigistanyň we Azerbaýjanyň paýtagtlary doganlaşan şäherler boldy

Täjigistanyň we Azerbaýjanyň paýtagtlary doganlaşan şäherler boldy. Bu barada ylalaşyga Azerbaýjanda iş saparynda bolan Täjigistanyň Mejlisiniň ýokarky palatasynyň başlygy, Duşenbe şäheriniň başlygy Rustam Emomali bilen Baku şäheriniň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygy Eldar Azizowyň duşuşygynyň ahyrynda gol çekildi diýip, Täjigistanyň Mejlisiniň metbugat merkezi habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Habarda söhbetdeşleriň Duşenbe bilen Bakuwyň arasynda köptaraply hyzmatdaşlygy giňeltmäge, söwda-ykdysady, ylmy, medeni we syýahatçylyk işleri üçin şertleri gowulandyrmak boýunça işleri güýçlendirmäge, şeýle-de şäherleriň hojalyk kärhanalarynyň arasynda tejribe alyşmaga gyzyklanma bildirendikleri aýdylýar. “Gepleşikleriň ahyrynda Rustam Emomali we Eldar Azizow Duşenbe bilen Bakuwyň arasynda doganlaşan şäherleriň gatnaşyklaryny ýola goýmak barada ylalaşyga gol çekdiler” – diýip, metbugat merkezi belleýär. Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň çäginde Täjigistanyň we Azerbaýjanyň paýtagtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň birnäçe meselelerine we özara gatnaşyklaryň perspektiwalaryna garadylar.

Rustam Emomali penşenbe güni resmi sapar bilen Bakuwa geldi. Iş saparynyň dowamynda ol Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşdy, olar hyzmatdaşlyk boýunça täjik-azerbaýjan hökümetara komissiýasynyň işi we söwda-ykdysady hem beýleki ugurlarda gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen ony giňeltmek barada maslahatlaşdylar.


15.12.2022 19:02
63967

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň maşgalalary Awazadaky sergä gatnaşdylar

14-nji dekabrda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň birinji üçtaraplaýyn sammitiniň çäklerinde giň gerimli sergi guraldy...

19.11.2022 08:52
4247

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...

28.08.2022 08:41
13792

Täjigistan ýurda geleniňde serhetdäki koronawirus çäklendirmelerini ýene girizýär

Indi Täjigistana geleniňde PZR-barlagynyň netijesini ýa-da COVID-19-a garşy sanjym şahadatnamasyny bermeli. Bu çäreler beýleki ýurtlarda kesel hadysasynyň ýokarlanmagy bilen baglylykda COVID-19-yň ýaýramagynyň...

23.04.2022 15:08
18547

Azerbaýjanda örtük geýmek düzgüni ýatyrylýar

2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan başlap, Azerbaýjanda medisina örtüklerini hökmany ulanmak düzgüni ýatyrylýar. Trendiň habar bermegine görä, bu barada Ministrler Kabinetiniň degişli kararynda aýdylýar. Azerbaýjanda...