The Rasmus rok-topary «Ýewrowideniýe-2022-de» Finlýandiýa wekilçilik eder

  • 01.03.2022 23:00
  • 2150
The Rasmus rok-topary «Ýewrowideniýe-2022-de» Finlýandiýa wekilçilik eder

Meşhur rok-topary The Rasmus «Ýewrowideniýe – 2022» aýdym-saz bäsleşiginde Finlýandiýanyň wekili bolup çykyş eder. Bu barada festiwalyň saýtynda habar berilýär diýip, lenta.ru belleýär.

Sazandalar milli saýlama bäsleşiginde ýeňiş gazandylar we indi “Jezebel” aýdymy bilen bäsleşige giderler. Toparyň aýtmagyna görä, olaryň kompozisiýasy “öz ýoluny açýan güýçli, garaşsyz zenanlar üçin niýetlenýär”. 

The Rasmus Finlýandiýanyň iş meşhur toparlarynyň biri bolup, ol 30 ýyldan gowrak wagt bäri bar. Olaryň esasy hiti “In the Shadows” Spotify-de akym platformasynyň işläp başlamagyndan birnäçe ýyl öň çykarylandygyna garamazdan, 100 mln gezek diňlenildi. 2003-nji ýylda “In the Shadows” dünýäde iň köp satylýan hitleriň biri boldy. Şondan bäri The Rasmus birnäçe albom çykardy hem-de aýdym-saz pudagynda köp sanly baýraga eýe bolmak bilen, dünýäniň dürli künjeginde konsertleri geçirdi.

“Ýewrowideniýe – 2022” Turinde geçiriler. Italiýa 2021-nji ýylyň maý aýynda Rotterdamda Maneskin rok-topary “Zitti E Buoni” aýdymy bilen ýeňiş gazanandan soň, 2022-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul etmek hukugyna eýe boldy. 


08.12.2021 13:01
3083

2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýä» ilkinji gatnaşyjy belli boldy

2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýe» üçin gatnaşyjysyny we aýdymy resmi taýdan yglan eden ilkinji ýurt Bolgariýa boldy. Italiýanyň Turin şäherinde geçiriljek bäsleşige çilili wokalçy Ronni Romero bilen “Intelligent...

03.09.2021 07:32
2145

2022-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” geçirmäge Italiýanyň bäş şäheri dalaş edýär

Italiýanyň bäş şäheri – Milan, Bolonýa, Pezaro, Rimini we Turin 2022-nji ýylda “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigini geçirmäge dalaş edýär. Bu barada Il Messaggero gazeti habar berdi diýip, www.silver.ru belleýär...

düýn 16:39
7344

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
19705

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...