KHBS: Ýaponiýada Toyota zawodlarynyň işiniň togtadylmagy 13 müň töweregi awtomobiliň çykarylmagyna täsir eder

  • 01.03.2022 22:45
  • 13693
KHBS: Ýaponiýada Toyota zawodlarynyň işiniň togtadylmagy 13 müň töweregi awtomobiliň çykarylmagyna täsir eder

Sişenbe gününden Ýaponiýada Toyota Motor awtokonserniniň ähli zawodlarynyň we önümçilik liniýalarynyň işiniň togtadylmagy, takmynan, 13 müň awtomobiliň çykarylmagyna täsirini ýetirer. Bu barada Kyodo agentligi habar berdi diýip, TASS belleýär.

Häzirki wagtda awtokonsern dikeldiş işlerini dowam etdirýär. Sişenbe güni Toyota-nyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, önümçilik 2-nji martda gaýtadan dikeldiler.

28-nji fewralda Toyota Ýaponiýadaky ähli 14 zawodynyň we 28 önümçilik liniýasynyň işiniň 1-nji martdan togtadyljakdygyny mälim etdi. Resmi sebäp hökmünde ýerli üpjün edijileriň ulgam işindäki näsazlyklar bellenildi. Şol bir wagtyň özünde, Ýaponiýanyň NHK teleýaýlymynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şeýle çözgüt kompaniýanyň iň uly hyzmatdaşlaryna we üpjün edijilerine kiber hüjümler bilen baglanyşykly bolmaly. 


31.05.2023 11:44
14167

Toyota aprel aýynda önümçiliginiň rekord derejede bolandygyny habar berdi

Sişenbe güni neşir edilen hasabatda Ýaponiýanyň öňdebaryjy awtoulag öndürijisi Toyota-yň aprel aýynda 787,8 müň awtoulag öndürendigi aýdylýar, bu bolsa 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 13,8 göterim...

26.05.2023 11:51
18662

Toyota awtoulaglary ählumumy elektrikleşdirmä garşy çykyş edýär

Toyota Motor konserni birnäçe awtoulag öndürijileriniň modellerini diýseň çalt elektrikleşdirmä geçirmek islegini ýene bir gezek howlukmaçlyk diýip atlandyrdy. Şeýle beýanat bilen Toyota-nyň gözleg institutynyň...

22.05.2023 09:34
32241

Täze Toyota Tacoma çykdy

Ýaponiýanyň Toyota kompaniýasy Tacoma kysymly awtoulagyň täze dördünji neslini hödürledi. Bu barada brendiň metbugat gullugy habar berdi.  Täzeligiň TNGA-F bitewi platformada gurlandygy aýdylýar. Ulagyň dizaýnynda alýumin...

19.05.2023 09:18
30142

Toyota birbada örtüksiz iki sany täze Tacoma-ny görkezdi

Toyota-nyň amerikan bölümi Tacoma kysymly awtoulagyň täze nesliniň başga bir (ähtimal, soňky) tizerini neşir etdi. Onda birbada iki sany pikap görünýär, ýöne olar guş uçar belentlikden görkezilýär, şonuň üçin ähli...