Berdimuhamedow Si Szinpini Pekin Olimpiadasynyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady

  • 22.02.2022 09:07
  • 3869
Berdimuhamedow Si Szinpini Pekin Olimpiadasynyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady

21-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy geçirildi. Onda DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýazan hatyny gowşurdy.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň adyna ýollan hatynda türkmen Lideri Türkmenistanyň wekiliýetiniň golaýda Pekine bolan saparynyň barşynda bildiren myhmansöýerligi, şeýle-de türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna şahsy goşandy üçin minnetdarlyk sözlerini beýan etdi.

«Sizi we Siziň üstüňiz bilen Hytaýyň ähli halkyny XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutlamaga rugsat ediň! Pekin dünýä ýatdan çykmajak sport täsinliklerini peşgeş berdi. Ol taryhda tomusky we gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçiren ilkinji şäher boldy. Men beýik Hytaýa ýaňy ýakynda amala aşyran saparymy aýratyn ýakymly duýgular bilen ýatlaryn» diýip, türkmen Lideri hatynda belleýär.


şu gün 16:46
2612

Apple Hytaýyň Foxconn zawodyndaky nägilelikler sebäpli 6 mln iPhone Pro ýitirip biler

Apple kompaniýasynyň Hytaýyň Çžençžou şäherindäki zawodynda bolup geçýän nägilelikler 2022-nji ýylda 6 mln iPhone Pro-nyň kem bolmagyna getirer. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, incrussia.ru habar berýär...

10.11.2022 13:05
5538

HHR-da epidemiýa garşy çäreler sebäpli iPhone 14-iň önümçiligi haýallady

Hytaý tarapyndan koronawirus ýokanjyna garşy göreşe gönükdirilen çäklendiriş çäreleri Apple kompaniýasynyň iPhone smartfonlarynyň iki sany täze modeliniň önümçiligine ýaramaz täsirini ýetirdi. Bu barada  kompaniýanyň...

05.11.2022 15:38
23722

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek möwsümi başlandy

Şu gün, 5-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ilkinji agaç nahalyny oturtmagy bilen Türkmenistanda güýzki bag ekmek möwsümi badalga aldy. Ekologik çäre paýtagtymyzdaky Magtymguly Pyragynyň täze gurulýan...

07.10.2022 22:41
32422

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalda täze guruljak metjidiň ýerinde toý sadakasyny berdi

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň merkezinde täze guruljak metjidiň ýerleşjek ýerinde toý sadakasyny berdi. Täze merkezde metjidiň...