2021-nji ýylda Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllarynda tebigy gazy çykarmakda iň ýokary görkezijini gazandy

  • 13.02.2022 16:37
  • 5100
2021-nji ýylda Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllarynda tebigy gazy çykarmakda iň ýokary görkezijini gazandy

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça Garaşsyzlyk ýyllary içinde tebigy gazy çykarmakda iň ýokary görkeziji gazanyldy, ýagny 83 milliard 772,9 million kub metr tebigy gaz çykaryldy. Bu barada 11-nji fewralda geçirilen Hökümetiň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow habar berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe benzin öndürmek boýunça meýilnama 105 göterim, bitum öndürmek boýunça 142,3 göterim, polipropilen öndürmek boýunça 105,9 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylda tebigy we ugurdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 120,1 göterim, “mawy ýangyjy” eksport etmek boýunça meýilnama 129,8 göterim, maýa goýumlary özleşdirmek boýunça meýilnama 109 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem dizel ýangyjynyň we suwuklandyrylan gazyň öndürilen möçberleri barada hasabat berildi.

Şeýle hem geçen ýylda sadap hem-de alýumin çaýylan polipropilen örtüginiň, Jet A-1 kysymly uçar kerosininiň, “Turkmenoil Advance 5W-40” görnüşli ýarym sintetiki çalgy ýagynyň, gämi ýangyjynyň, alkilat benzinleriniň ýokary oktanly komponentiniň, Euro-6 standartlaryň kadalaryna laýyk gelýän A-98 görnüşli benziniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada aýdyldy.

Türkmen Lideri nebitiň, tebigy gazyň we gaz kondensatynyň gorlaryny artdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, täze känleri gözlemek maksady bilen, Barsagelmez, Goturdepe, Demirgazyk Goturdepe, Nebitdag, Altyguýy, Uzynada, Günorta Uzynada, Keýmir, Akpatlawuk känleriniň işjeň ösdürilmelidigini, «Galkynyş» gaz käninde alnyp barylýan işleriň hem dowam etdirilmelidigini nygtady.


25.01.2023 23:41
12053

Özbegistan «Petronasyň» türkmen «şahamçasyndan» nebit satyn almagy meýilleşdirýär

«Uzbekneftegaz» paýdarlar jemgyýeti şu ýyl Buharanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň kuwwatyny artdyrmak üçin Malaýziýanyň Petronas Çarigali kompaniýasynyň türkmen şahamçasyndan nebit satyn almagy meýilleşdirýär...

22.01.2023 01:01
18659

2022-nji ýylda Türkmenistandan Hytaýa iberilýän gazyň nyrh möçberi 51% ýokarlandy

2022-nji ýylda Hytaýa turba bilen geçirilýän türkmen gazynyň nyrh möçberi 51% ýokarlanyp, 10,25 milliard dollar boldy. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük gullugy anna güni habar berdi. Hytaýa turba bilen geçirilýän gazy...

13.01.2023 22:46
31872

Nebitgaz boýunça wise-premýere we «Türkmengaz» DK-nyň başlygyna berk käýinç berildi

Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa hem-de Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa berk käýinç yglan etdi. Degişli resminamalara döwlet...

13.01.2023 22:38
25491

Türkmenistanda öň daşary ýurtdan getirilýän B-92 awiabenzini öndürilip başlandy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda B-92 kysymly awiabenzini öndürilip başlandy. Bu hoş habary 13-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer...