Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçisi şol bir wagtda Liwanda-da wekilçilik eder

  • 29.01.2022 09:34
  • 2890
Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçisi şol bir wagtda Liwanda-da wekilçilik eder

Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky (Ýerewan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazow şol bir wagtda Türkmenistanyň Liwan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi.
Degişli Permana Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 28-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde gol çekdi.


düýn 09:12
19258

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň ady üýtgedildi, käbir häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap häkimligi...

düýn 09:02
20667

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan»...

25.11.2022 17:33
17707

Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda...

24.11.2022 14:58
46500

Türkmenistanda zähmet haklaryny 10% ýokarlandyrmak meselesine gaýtadan serediler

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmak...