Owganystan bilen Türkmenistanyň arasynda energetika ulgamynda täze Şertnama baglaşyldy

  • 29.01.2022 09:13
  • 10374
Owganystan bilen Türkmenistanyň arasynda energetika ulgamynda täze Şertnama baglaşyldy

28-nji ýanwarda Owganystan ýurduň demirgazygynda ýerleşýän Hyrat welaýatyndaky “Nur-ul-Jahad” podstansiýanyň kuwwatyny artdyrmak boýunça Türkmenistan bilen degişli Şertnama gol çekdi. Bu barada Owganystanyň “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň resmi saýtynda habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, Kabulda geçirilen “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekiliýetiniň agzalarynyň hem-de “Çalik Enerji” türk kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda dört günläp dowam eden gepleşikleriň jemleri boýunça “Nur-ul-Jahad” podstansiýasynyň kuwwatyny 110 kilowatdan 220 kilowata çenli artdyrmak boýunça Şertnama gol çekdiler.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekilçilikli topary Owganystanyň Kabul şäherinde elektrik energetikasy taslamalary boýunça gepleşikleri geçirdi. Gepleşikleriň çäklerinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi, “Nur-ul-Jahad” stansiýasy we beýleki elektrik taslamalarynyň hukuk we tehniki taraplary ara alnyp maslahatlaşyldy.


şu gün 09:54
2510

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4041

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13137

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...