Owganystan bilen Türkmenistanyň arasynda energetika ulgamynda täze Şertnama baglaşyldy

  • 29.01.2022 09:13
  • 10314
Owganystan bilen Türkmenistanyň arasynda energetika ulgamynda täze Şertnama baglaşyldy

28-nji ýanwarda Owganystan ýurduň demirgazygynda ýerleşýän Hyrat welaýatyndaky “Nur-ul-Jahad” podstansiýanyň kuwwatyny artdyrmak boýunça Türkmenistan bilen degişli Şertnama gol çekdi. Bu barada Owganystanyň “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň resmi saýtynda habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, Kabulda geçirilen “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekiliýetiniň agzalarynyň hem-de “Çalik Enerji” türk kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda dört günläp dowam eden gepleşikleriň jemleri boýunça “Nur-ul-Jahad” podstansiýasynyň kuwwatyny 110 kilowatdan 220 kilowata çenli artdyrmak boýunça Şertnama gol çekdiler.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekilçilikli topary Owganystanyň Kabul şäherinde elektrik energetikasy taslamalary boýunça gepleşikleri geçirdi. Gepleşikleriň çäklerinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi, “Nur-ul-Jahad” stansiýasy we beýleki elektrik taslamalarynyň hukuk we tehniki taraplary ara alnyp maslahatlaşyldy.


şu gün 14:03
6350

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
7609

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
16914

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
9263

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...