Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekiliýeti Owganystanda gepleşikleri geçirýär

  • 25.01.2022 22:51
  • 7986
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekiliýeti Owganystanda gepleşikleri geçirýär

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekilçilikli topary Owganystanyň Kabul şäherinde elektirk energetikasy taslamalary boýunça gepleşikleri geçirýär. Bu barada Owganystanyň “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň resmi saýtynda habar berilýär. 

Bellenilişi ýaly, gepleşikleriň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi, “Nur-ul-Jahad” stansiýasy we beýleki elektrik taslamalarynyň hukuk we tehniki taraplary ara alnyp maslahatlaşylýar. 3 günläp dowam edýän bilelikdäki gepleşiklerde “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hafiz Mohammad Amin Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaş bolup durýandygyny belläp, elektrik energetikasy boýunça taslamalaryň çaltlandyryljakdygyny belledi. Şeýle hem ol TOP we “Nur-ul-Jahad” stansiýasy taslamalary boýunça "Ýol kartasynyň" düzüljekdigini mälim etdi.

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi taslamasy boýunça müdiri Myrat Artykow türkmen wekiliýetiniň saparynyň maksadynyň Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Owganystanyň “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary has-da pugtalandyrmakdan ybaratdygyny belledi.

Gepleşikleriň jemleri boýunça taraplar özara Ähtnama gol çekerler.


şu gün 09:54
1789

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
11312

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
3979

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
12755

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...