Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekiliýeti Owganystanda gepleşikleri geçirýär

  • 25.01.2022 22:51
  • 7841
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekiliýeti Owganystanda gepleşikleri geçirýär

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekilçilikli topary Owganystanyň Kabul şäherinde elektirk energetikasy taslamalary boýunça gepleşikleri geçirýär. Bu barada Owganystanyň “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň resmi saýtynda habar berilýär. 

Bellenilişi ýaly, gepleşikleriň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi, “Nur-ul-Jahad” stansiýasy we beýleki elektrik taslamalarynyň hukuk we tehniki taraplary ara alnyp maslahatlaşylýar. 3 günläp dowam edýän bilelikdäki gepleşiklerde “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hafiz Mohammad Amin Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaş bolup durýandygyny belläp, elektrik energetikasy boýunça taslamalaryň çaltlandyryljakdygyny belledi. Şeýle hem ol TOP we “Nur-ul-Jahad” stansiýasy taslamalary boýunça "Ýol kartasynyň" düzüljekdigini mälim etdi.

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi taslamasy boýunça müdiri Myrat Artykow türkmen wekiliýetiniň saparynyň maksadynyň Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Owganystanyň “Da Afghanistan Breshna Sherkat” kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary has-da pugtalandyrmakdan ybaratdygyny belledi.

Gepleşikleriň jemleri boýunça taraplar özara Ähtnama gol çekerler.


şu gün 14:03
6350

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
5186

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
16914

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
9263

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...