NASA Tonganyň golaýynda wulkan atylmasyny atom bombasynyň partlamasy bilen deňeşdirdi

  • 25.01.2022 13:30
  • 16003
NASA Tonganyň golaýynda wulkan atylmasyny atom bombasynyň partlamasy bilen deňeşdirdi

Tonganyň golaýynda Ýuwaş ummanynda sunaminiň döremegine getiren Hunga-Tonga-Hunga-Haapaý suwasty wulkanynyň atylmagyndan ýetirilen zyýan häzire çenli çaklanyşyndan has uly zyýanlar ýetirdi. NASA-nyň hünärmenleriniň pikiriçe, Günorta Ýuwaş ummany sebitindäki tebigy hadysa Hirosima taşlanan atom bombasynyň partlamasyndan ýüzlerçe esse güýçli boldy diýip BBC News habar berýär.

Soňky barlaglaryň netijelerine görä, wulkan bilen adybir Hunga-Tonga-Hunga-Haapaý adasynyň aglaba bölegi Ýer ýüzünden ýegsan boldy diýen ýaly. Wulkan atylmasyna çenli ol iki sany adam aýak basmaýan adadan — Hunga-Tonga we Hunga-Haapaý adalaryndan ybaratdy. 2014-nji ýylda bu adalar wulkan täsirleşmesi netijesinde bir ada birikdi. Indi adany birleşdirýän aralyk dolulygyna ýumruldy, iki sany gadymy adadan bolsa kiçi bölekler galdy.
Ýuwaş ummanynda tebigy hadysadan adam ýaşaýan adalardan Tonga patyşalygynyň arhipelagy has köp zyýan çekdi. BMG-niň maglumatlaryna görä, bu tebigy hadysanyň täsirlerini adadaky döwletiň 80% ilaty duýdy. Üç adam aradan çykdy.

Tonganyň paýtagty Nukualofa 1,2 metrlik tolkun aralaşdy. Şäher ýaşaýjylary belentliklere çykyp halas boldular. Şäher hassahanasy tolkun bilen ýegsan boldy, halas edijiler meýdan hassahanasyny gurnadylar.
Ähli güýçler ýeke-täk halkara howa menziliniň uçuş-gonuş zolagyny arassalamaga gönükdirildi.


01.11.2022 08:59
23251

NASA: 1-nji noýabrda Ýere Dubaýdaky Burj-Halifanyň ululygyndaky asteroid ýakynlaşar

NASA amerikan kosmiki agentliginiň maglumatlaryna görä, 1-nji noýabr güni gije Ýere gaty golaý aradaşlykdan potensial howply 2022 RM4 2022 asteroidi geçip gider, onuň ölçegi beýikligi 828 metre ýetýän iň beýik ...

20.10.2022 08:06
6935

NASA HKS-iň bortundan açyk äleme çykmagy täzeden dikelder

ABŞ-nyň aeronawtika we älem giňişligini öwrenmek boýunça milli müdirligi (NASA) Halkara kosmos stansiýasynyň (HKS) daşynda gäminiň daşarky işlerini amala aşyrmagy täzeden dikeldýär diýip kosmiki pudagyň saýtynda...

23.06.2022 12:20
10021

Italiýanyň demirgazygynda 70 ýylyň içinde iň güýçli gurakçylyk başlandy

Italiýanyň demirgazygynda birnäçe sebitleri iýmitlendirýän Po derýasynyň suwy ortaça iýun görkezijisi bilen deňeşdirilende bäş esse azaldy. Suwuň derejesi görlüp-eşidilmedik gurakçylyk sebäpli soňky 70 ýylda iň...

31.03.2022 13:05
8253

Astronawt Wande Haý HKS-de bolmak boýunça ABŞ-nyň rekordyny täzeledi

Astronawt Mark Wande Haý bir uçuşyň dowamynda Halkara kosmos stansiýasynda (HKS) bolmagyň dowamlylygy boýunça ABŞ-nyň rekordyny täzeledi. ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça edarasynyň...