Ýer titreme netijesinde Beýik Hytaý diwarynyň bir bölegi ýumruldy

  • 10.01.2022 15:09
  • 19945
Ýer titreme netijesinde Beýik Hytaý diwarynyň bir bölegi ýumruldy

Beýik Hytaý diwarynyň uzynlygy iki metre golaý uly bolmadyk bölegi Sinhaý welaýatynda şenbe güni bolup geçen ýer titreme zerarly ýumruldy. Bu barada RIA Nowosti agentligi Global Times-e salgylanyp habar berýär.

«Ýer titremäniň epimerkezinden 114 kilometrlikde ýerleşýän demirgazyk-günbatar Gansu welaýatynyň Şandan uezdinde Beýik Hytaý diwarynyň iki metri ýumruldy» — diýlip, neşiriň habarynda aýdylýar.

Ýer titremeden soň, häkimiýetler medeni ýadygärlikleri gözden geçirdiler we diwaryň ýumrulan ýerini ýüze çykardylar. Bellenilişi ýaly, ýerasty tolkunlar Min Imperiýasynyň hereket eden döwrüne gabat gelýän bölegine zyýan ýetiripdir (1368-1644-nji ýyllar).
Hünärmenler zerur bolan direglerleri oturtdylar we abatlaýyş-dikeldiş işlerine başladylar.
Ýewropa-Ortaýerdeňiz seýsmologiýa merkeziniň (EMSC) maglumatyna görä, ýer titremäniň magnitudasy 6,3 bal bolupdyr. Ýerli hünärmenler magnituda 6,9 bala barabar boldy diýip hasaplaýarlar.
Ýer titreme az ilatly nokatda bolup geçse-de, yrgyldylar käbir iri şäherlerde hem duýuldy. Ýer titreme netijesinde 9 adam şikes aldy, olaryň 8-si hassahanadan çykaryldy.


07.02.2023 09:05
55122

Raşid Meredow türk kärdeşine gynanç bildirdi. Ýer titremäniň pidalarynyň sany 3 müňe golaýlady

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren güýçli ýer titreme zerarly Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlýut Çawuşogla gynanç hem medet beriji sözlerini...

07.02.2023 01:22
46143

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýedäki we Siriýadaky ýer titremeleriniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň...

07.02.2023 01:10
33722

Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine ýer titreme zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al Asada ýurduň demirgazyk...

06.02.2023 20:04
63029

Pidalaryň sany artýar: Türkiýede we Siriýada ýer titremeleriniň pidalary barada maglumat (täzelendi)

Türkiýäniň günorta-gündogarynda Kahramanmaraş welaýatynda epi merkezi ýerleşen ýer titremäniň pidalarynyň sany 1498 ýetdi, 8,5 müňden gowrak adam şikes aldy. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Hökümetinde Adatdan...