Berdimuhamedowyň «Ýaşasyn parahat durmuş!» goşgusyna bagyşlanan maslahat geçirildi

  • 16.12.2021 15:32
  • 7680
Berdimuhamedowyň «Ýaşasyn parahat durmuş!» goşgusyna bagyşlanan maslahat geçirildi

15-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze döreden “Ýaşasyn parahat durmuş!” goşgusyna bagyşlanan “Arkadagyň parahatçylyk ýörelgesi — dünýä nusgalyk görelde” atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa medeniýet we sungat ulgamynyň ýolbaşçylary we wekilleri, tanymal ýazyjy-şahyrlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

Dabara Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň artistleriniň edebi-sazly kompozisiýasy bilen başlandy. Artistler döwlet Baştutanymyzyň täze goşgusyny uly joşgun hem-de ruhubelentlik bilen ýerine ýetirdiler. Medeniýet we sungat ussatlary, ýazyjylar we şahyrlar milli Liderimiziň parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik hem-de dünýäniň ähli halklary bilen özara bähbitli giň hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugrunyň dabaralanýandygyny nygtadylar.

Çykyş edenler täze eseriň, ilkinji nobatda, ýaş nesiller üçin ägirt uly terbiýeçilik ähmiýetine eýedigini bellediler. Goşgynyň awtory halkara derejede ykrar edilen Bitaraplygyň syýasy-hukuk derejesi barada aýdyp, okyjylara halklary parahatçylygyň, rowaçlygyň hem-de tutuş adamzadyň bagtly geljeginiň bähbidine jebisleşdirýän ýörelgeleriň mizemez ähmiýetini açyp görkezýär.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze döreden “Ýaşasyn parahat durmuş!” atly goşgusyna döredilen aýdym dabara özboluşly öwüşgin çaýdy.


düýn 12:40
1280

Bişkekde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi

29-njy noýabrda J.Balasagyn adyndaky Gyrgyzystanyň milli uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky (Bişkek ş.) ilçihanasy tarapyndan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan...

düýn 11:50
1889

Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleri görkeziler. Wagty we tertibi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabatdaky hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky teatrlarda «Hemişelik Bitaraplyk — dost–doganlyk binýady» atly dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi...

30.11.2023 23:28
4635

Türkmenistan «Asyrlaryň yzlary» atly halkara ylmy ýygyndyny neşir etmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerinde geçirilen ylmy barlaglaryň dowamynda soňky ýyllarda toplanan ylmy maglumatlary dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine giňden tanatmak maksady bilen, «Asyrlaryň yzlary» ...

30.11.2023 20:52
2097

Pakistanda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy maslahat geçirildi

2023-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky ilçihanasy PYR-yň Parahatçylygy öwreniş we diplomatiýa instituty bilen bilelikde Gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň...