Türkmen Lideri «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly täze goşgy ýazdy

  • 13.12.2021 19:13
  • 12070
Türkmen Lideri «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly täze goşgy ýazdy

12-nji dekabrda ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň 26 ýyllygynyň dabaralarynyň çäklerinde Türkmenistanyň Kabul ediş merkezinde guralan baýramçylyk kabul edişliginde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş edip, dabara gatnaşyjylara “Ýaşasyn parahat durmuş!” atly täze goşgusyny okap berdi.

Türkmen Lideri dabarada eden çykyşynda BMG agza döwletler tarapyndan 2021-nji ýylyň “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilendigini, şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda-da ýylyň şygarynyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly diýlip yglan edilendigini belledi. Her ýylyň 12-nji dekabrynda dünýä bileleşigi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk gününiň baýram edilýändigini buýsanç bilen nygtap, döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylara “Ýaşasyn parahat durmuş!” atly täze goşgusyny okap berdi. Awtor goşguda adamzada uruşlary bes edip, Ýer ýüzünde parahatçylygyň, abadançylygyň we bagtyýar durmuşyň hatyrasyna parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmäge çagyryş bilen çykyş edýär.


şu gün 09:32
2660

Türkmenistan Eýranda geçirilen «STAR EXPO 2023» sergisine gatnaşdy

28-nji noýabrda Maşat şäherinde «Star Expo 2023» ady bilen iýmit we syýahatçylyk ugruna bagyşlanan dördünji sergi öz işine başlady. Şäheriň “Ýyldyz” söwda merkeziniň binasynda işe başlan bu sergä Türkmenistanyň...

düýn 12:40
1602

Bişkekde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi

29-njy noýabrda J.Balasagyn adyndaky Gyrgyzystanyň milli uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky (Bişkek ş.) ilçihanasy tarapyndan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan...

düýn 11:50
2425

Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleri görkeziler. Wagty we tertibi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabatdaky hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky teatrlarda «Hemişelik Bitaraplyk — dost–doganlyk binýady» atly dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi...

30.11.2023 23:28
5278

Türkmenistan «Asyrlaryň yzlary» atly halkara ylmy ýygyndyny neşir etmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerinde geçirilen ylmy barlaglaryň dowamynda soňky ýyllarda toplanan ylmy maglumatlary dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine giňden tanatmak maksady bilen, «Asyrlaryň yzlary» ...