GAR-dan lukman COVID-19-yň omikron-ştammy bilen kesellemegiň esasy alamatyny aýtdy

  • 01.12.2021 09:24
  • 17271
GAR-dan lukman COVID-19-yň omikron-ştammy bilen kesellemegiň esasy alamatyny aýtdy

Koronawirusyň omikron-ştammy bilen kesellemegiň ilkinji we esasy alamatlary adamyň güýçli ýadawlygynda we kellagyryda ýüze çykýar, ýöne temperaturanyň ýokarlanmagy we bokurdagyň agyrmagy seýrek bolýar. Bu barada TASS-a ýurduň paýtagty Pretoriýanyň eteginde lukmançylyk tejribesi bilen meşgullanýan GAR-yň Lukmançylyk assosiasiýasynyň başlygy Anželik Kutze aýtdy. 

“Takmynan, 10 gün mundan öň meniň ýanyma güýçli ýadawlykdan we agyr haldan, şeýle-de güýçli kellagyrydan zeýrenýän hassalar gelip başlady. Diňe biriniň ýa-da ikisiniň beden temperaturasy birneme ýokarydy we bokurdagy agyrýardy. Adamlar özleriniň erbet hallarynyň ikinji ýa-da üçünji güni geldiler. Ýöne olaryň hiç biri koronawirus bilen keselläp biljekdigi barada pikir etmedi, sebäbi COVID-19 üçin adaty bolan alamatlar ýokdy. Şeýle-de bolsa, geçirilen barlaglar olaryň soň “omikron” adyny alan täze ştamm sebäpli ýüze çykan koronawirus bilen keselländigini görkezdi. Şol bir wagtyň özünde, kesellän adamlaryň ganynda kislorod derejesi peselmedi” – diýip, ol aýtdy. Ýagny, gürrüň onlarça adam barada gidýär.   

Kutze koronawirusyň omikron ştammy bilen kesellän hassalaryň hiç biriniň hassahana ýerleşdirilmändigini belledi. “Omikron ştamm bilen kesellänlere hassahana idegi we kislorod gerek däl. Maňa kömek sorap ýüz tutanlar 2-3 günüň içinde sagaldylar. Bu döwürde olar öýlerinde boldular” – diýip, ol belledi.

GAR-yň lukmançylyk assosiasiýasynyň başlygy, esasan, omikron ştamm bilen ýaş adamlaryň keselleýändigini, ýöne alty ýaşly çaganyň hem bolandygyny aýtdy. 

Hünärmenleriň pikiriçe, tiken görnüşli belokdaky birbada birnäçe üýtgeşme antibedenjikler bilen patogeniň zyýansyzlandyrylmagyny kynlaşdyryp biler, bu hem sanjymlaryň netijeliligine täsir edýär. Mundan başga-da, deslapky maglumatlara görä, ştamm ýaýramaga ukyply. Kesel hadysalary Ysraýylda, Belgiýada, Gonkongda, Germaniýada, Beýik Britaniýada, Italiýada we Awstraliýada tassyklandy. 

Omikron ştammynyň ýaýramagynyň global merkezi Afrikanyň günortasydyr. 


10.05.2024 13:28
4570

AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

Britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca COVID-19-a garşy Vaxzevria sanjymyny tutuş dünýä boýunça yzyna gaýtarýandygyny mälim etdi. Kompaniýa bu çözgüdi resmi taýdan islegiň ýoklugy bilen düşündirdi diýip...

07.05.2024 23:18
10987

BSGG: COVID-19 bilen kesellän hassalaryň 75% -i zerur däl antibiotikler bilen bejerildi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) maglumatlarynyň seljermesi 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli COVID-19 bilen keselläp hassahanalara ýerleşdirilen näsaglaryň, takmynan, 75% -iniň zerur däl antibiotikleri...

20.10.2023 10:33
11903

Ýaponiýada COVID-19-dan goranmak üçin bäş sekunt düzgüni oýlanyp tapyldy

Sukuba uniwersitetinden we Halkara Ýuwaş umman uniwersitetinden ýaponiýaly hünärmenleriň topary gözleg geçirip, howa-damja ýoly arkaly geçýän dürli keseller bilen kesellemegiň iň ýokary derejesiniň keseliň çeşmesi...

27.08.2023 12:54
17957

BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Bütindünýä Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “Türkmenistanda COVID-19-a garşy göreş” maksatnamasynyň çäklerinde nobatdaky lukmançylyk serişdelerini ugratdy. Bu...