Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

  • 26.11.2021 23:46
  • 31781
Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasy metbugat beýanatyny ýaýratdy. Onda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň RF-niň Kemerow oblastynyň «Listwýažnaýa» şahtasynda bolup geçen heläkçilikli ýagdaý sebäpli çuňňur gynanjyny bildirýändigi beýan edilýär.

«Şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adymdan aradan çykanlaryň hossarlaryna we ýakynlaryna gynanç hem medet beriji sözlerimizi ýetirmegiňizi haýyş edýärin» — diýlip, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putine iberilen hatda aýdylýar.

Belläp geçsek, Rostehnadzoryň Sibir müdirligine 25-nji noýabrda irden Kemerow oblastynyň Belowsk şäher okrugynyň «Listwýažnaýa» kömür şahtasynda tüsseleme hem-de partlama barada habar gelip gowuşdy.
Raýat goranyş we halas ediş gullugynyň maglumatlaryna görä, tüsseleme 250 metr çuňlukda bolup geçdi.
Raýat goranyş we halas ediş gullugy anna gününe geçilýän gije 52 adamyň — 46 sany magdançynyň we 6 sany halas edijiniň aradan çykandygyny tassyklady. Emma biraz soňra halas edijileriň biri — Aleksandr Zakowrýaşin jany sag halda tapyldy.
Adam pidalarynyň sany boýunça bu heläkçilik rus şahtalarynda soňky 11 ýylyň içinde iň ulusy boldy. Ondan öň, 2010-njy ýylyň maýynda «Raspadskaýa» şahtasynda iki sany partlamanyň netijesinde 91 adam aradan çykypdy.


07.02.2023 01:22
46379

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýedäki we Siriýadaky ýer titremeleriniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň...

14.11.2022 18:47
48121

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogana gynanç bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyna Stambulda bolup...

01.11.2022 00:36
39700

Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa hem-de Premýer-ministr Narendra Modä ýurduň Gujarat ştatynda köpriniň...

28.10.2022 09:03
37417

Gurbanguly Berdimuhamedow Raisä Eýrandaky terrorçylykly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisä ýurduň Şiraz şäherindäki Şah Çerag aramgähinde bolup geçen, köp sanly...