Wýetnam syýahatçylar üçin serhetleri açýar

  • 23.11.2021 13:28
  • 3957
Wýetnam syýahatçylar üçin serhetleri açýar

Wýetnam syýahatçylary özüne çekmek üçin halkara awiagatnawlary dikeldýär. Häzirlikçe ýerli häkimiýetler diňe birnäçe dynç alyş ýerlerini açýarlar, olaryň arasynda Fukuok adasy hem bar. Bu barada Euronews-e salgylanyp, Day.Az habar berýär.

Syýahatçylara koronawirusa garşy doly sanjym baradaky şahadatnama ýa-da ýurda gelmezden üç gün öň geçirilen otrisatel PZR-barlagy, şeýle-de lukmançylyk ätiýaçlandyryşy gerek bolar. Syýahatçylara karantinden geçmek hökmany däl. 

VietJet Air awiakompaniýasynyň müdiriniň orunbasary Din Wýet Fyong şeýle belleýär: “Biz Fukuok adasynyň howa menziline halkara gatnawlaryň açylmagy syýahatçylyk we awiasiýa pudaklarynyň dikeldilmegine oňyn täsir eder diýip umyt edýäris”. 

Häzirlikçe ýurt diňe gezelenç satyn alan syýahatçylar üçin açykdyr. Ýöne 2022-nji ýylyň iýun aýyna çenli respublika sanjym alan daşary ýurtlularyň ähli kategoriýalaryna girmek üçin üçin ýurdy açmak isleýär.


düýn 15:40
10872

Müsürli syýahatçy dünýäniň täze ýedi täsinligini hemmeden çalt aýlanyp çykmakda rekord goýdy

Müsürli Magdi Eýssa bary-ýogy 6 gün 11 sagat 52 minutda dünýäniň täze ýedi täsinligine aýlanyp çykyp, dünýä rekordyny täzeledi. Ol iňlis Jeými MakDonaldsyň öňki gazanan üstünliginiň wagtyndan 4 sagat 8 minut öňürtdi...

düýn 12:22
13852

Turkish Airlines tomsuň ahyryna çenli Aşgabat-Stambul gatnawlarynyň biletlerini arzanladýar

Turkish Airlines awiakompaniýasy 31-nji awgusta çenli Aşgabat-Stambul-Aşgabat ugry boýunça awiabiletleriniň bahalaryny arzanlatdy. Arzanlaşygyň çäklerinde ekonom klasyň biletleriniň bahasy ABŞ-nyň 525 dollaryndan...

18.07.2024 11:38
24885

“Pälwanyň daşy”: Köýtendagda pälwanyň hatyrasyna goýlan ýadygärlik özüne çekiji ýere öwrüldi

“Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda, Köýten we Hojapil obalarynyň arasynda ýerleşýän özboluşly ýadygärlik barada gürrüň berdiler. Ýerli pälwan Hudaýberdi Misanyň hormatyna...

17.07.2024 14:58
4927

Bukingem köşgüniň Balkon zaly ilkinji gezek syýahatçylar üçin açylar

Bukingem köşgüniň, adatça, diňe monarh we şa maşgalasy üçin elýeterli bolan Balkon zaly ilkinji gezek halk köpçüligi üçin açylar. Bu barada CNN ýazýar. Myhmanlar şa maşgalasynyň aýratyn ýagdaýlarda ýygnanýan otagyny...