Energetiki içgileriň saglyga ýetirýän zyýany ýüze çykaryldy

  • 21.11.2021 15:01
  • 18107
Energetiki içgileriň saglyga ýetirýän zyýany ýüze çykaryldy

Rus newrolog lukmanlary Pawel Horoşýow we Roman Lýukmanow energetiki içgileriň saglyk üçin howpy barada gürrüň berdiler. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Olaryň bellemeklerine görä, energetiki içgileriň iň zyýanly täsiri bedeni tapdan düşürmek ukyby bolup durýar.

“Biz energetiki içgileri içmek bilen metabolizmi güýçlendirýäris, munuň netijesinde öýjükleriň gory azalýar we kadaly işleýşi bozulýar. Gipofiziň işinde näsazlyk ýüze çykýar. Eger-de energetiki içgiler dowamly ulanylýan bolsa, onda geljekde ähli gormonal ulgamlaryň işini dikeltmek kyn bolar"-diýip, Horoşýow belleýär.

Mundan başga-da, aşa köp energetiki içgileri içmek tahikardiýa - ýürek urşunyň minutda 90 urgudan ýokarlanma howpuny döredip biler. Eger-de uzak wagtlap puls kadalaşmasa, onda lukmana ýüz tutmaly bolar.
Lýukmanow energetiki içgileriň beden öz serişdeleriniň ýetmezçiligini duýanda ulanylýandygyna ünsi çekdi. Bu uky ýetmezçiligi ýa-da durmuş işjeňligi bilen bagly ýüze çykýar.

"Düzgün bolşy ýaly, ilki nerw ulgamy ejir çekýär, dürli näsazlyklar ýüze çykýar, immunitet peselýär, kesellegiçlik derejesi ýokarlanýar, ondan soňra bolsa hemme zat adamyň ýaşyna we ozalky başdan geçiren kesellerine bagly bolýar" diýip, lukman duýdurýar.


düýn 22:45
1640

AIW-e garşy täze derman synaglarda 100% netije görkezdi

AIW-niň ýaş zenanlaryň arasynda giň ýaýran ýurtlary bolan Günorta Afrikada we Ugandada bu keseliň öňüni alýan täze dermanyň - lenakapawiriň kliniki synaglary tamamlandy. Amerikanyň Gilead Sciences biofarmakologiki...

12.07.2024 11:50
11302

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini  görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary”...

08.07.2024 14:25
6895

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

05.07.2024 18:46
7950

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...