Bahreýn COVID-19-a garşy Evusheld dermanyny tassyklan ilkinji ýurt boldy

  • 16.11.2021 00:34
  • 4720
Bahreýn COVID-19-a garşy Evusheld dermanyny tassyklan ilkinji ýurt boldy

Bahreýn hökümeti AstraZeneca britan-şwed kompaniýasynyň COVID-19-a garşy öndüren Evusheld (AZD7442 ady bilen belli bolan) dermanynyň ýurtda gyssagly ulanylmagyny makullady. Bu barada Bahreýniň habarlar agentligi (BNA) habar berýär diýip, TASS belleýär.

Bellenilişi ýaly, degişli karar AstraZeneca tarapyndan berlen ähli zerur maglumatlara baha berlenden soň, Saglygy goraýyş ulgamynda kadalaşdyryjy milli agentlik tarapyndan kabul edildi. BNA Bahreýniň bu dermanyň COVID-19 keseline garşy ulanylmagyny tassyklan ilkinji ýurtdygyny belleýär.

“Antibedenjiklerden kokteýl” diýlip hem atlandyrylýan Evusheld 18 ýaşdan ulular, esasanam, immuniteti gowşak bolan adamlar, şeýle-de kärleri keseliň ýokuşma töwekgelçiligi bilen baglanyşykly bolan patyşalygyň raýatlary we wekilleri üçin elýeterli bolar. 

Derman iki monoklonal antibedenjikleriň – tiksagewimab bilen silgawimabyň garyndysyndan taýýarlanandyr. Onuň synag ulanylyşy keseliň ýeňil alamatlary bolan hassalarda, şeýle-de koronawirus keseliniň agyr ýagdaýy bolan hassalarda hem ýokary netijeliligi görkezdi diýip, BNA belleýär.

11-nji oktýabrda AstraZeneca “antibedenjiklerden kokteýliň” SARS-CoV-2 koronawirusy bilen kesellemegiň netijesinde keseliň agyr görnüşiniň güýçlenmeginiň öňüni almak maksadyna ýetendigini habar berdi. 


10.05.2024 13:28
4567

AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

Britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca COVID-19-a garşy Vaxzevria sanjymyny tutuş dünýä boýunça yzyna gaýtarýandygyny mälim etdi. Kompaniýa bu çözgüdi resmi taýdan islegiň ýoklugy bilen düşündirdi diýip...

07.05.2024 23:18
10983

BSGG: COVID-19 bilen kesellän hassalaryň 75% -i zerur däl antibiotikler bilen bejerildi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) maglumatlarynyň seljermesi 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli COVID-19 bilen keselläp hassahanalara ýerleşdirilen näsaglaryň, takmynan, 75% -iniň zerur däl antibiotikleri...

20.10.2023 10:33
11901

Ýaponiýada COVID-19-dan goranmak üçin bäş sekunt düzgüni oýlanyp tapyldy

Sukuba uniwersitetinden we Halkara Ýuwaş umman uniwersitetinden ýaponiýaly hünärmenleriň topary gözleg geçirip, howa-damja ýoly arkaly geçýän dürli keseller bilen kesellemegiň iň ýokary derejesiniň keseliň çeşmesi...

27.08.2023 12:54
17954

BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Bütindünýä Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “Türkmenistanda COVID-19-a garşy göreş” maksatnamasynyň çäklerinde nobatdaky lukmançylyk serişdelerini ugratdy. Bu...