«KAMAZ» Türkmenistanda ýörite enjamlaryň önümçiligini ýola goýar

  • 30.09.2021 13:54
  • 13297
«KAMAZ» Türkmenistanda ýörite enjamlaryň önümçiligini ýola goýar

Russiýa Federasiýasynyň dizel ýük awtoulaglaryny we dizel dwigatellerini öndürýän KAMAZ kompaniýasy 2022-nji ýylda Türkmenistanda ýörite enjamlaryň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu barada kärhananyň Metbugat gullugynyň maglumatlaryna salgylanyp, turkmenistan.gov.tm saýty habar berýär.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda ýörite enjamlaryň önümçiligini guramagyň taslamasy KAMAZ-yň baş müdiri Sergeý Kogoginiň Tatarystanyň wekiliýetiniň Türkmenistana golaýda bolan saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Kärhananyň berýän maglumatyna görä, Aşgabatdaky hyzmat merkezinde ýerleşjek gurnama binasynyň gurluşygy we ulanylyşa berilmegi 2022-nji ýyla meýilleşdirilýär.

Habarda bellenilişine görä, 2008-nji ýyldan bäri Aşgabatda 5 müň inedördül metrden gowrak meýdany bolan KAMAZ okuw we hyzmat merkezi işleýär. Bu şereket ýurduň sebitlerinde täze awtoulag merkezlerini gurýar. Türkmenbaşyda hyzmat merkeziniň resmi açylyşy 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyryna meýilleşdirilipdir. 2021-nji ýylyň ahyryna çenli şereket Lebapda, 2022-nji ýylda Maryda we Daşoguzda hyzmat merkezlerini açmagy meýilleşdirýär.


şu gün 14:03
9068

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
7609

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
20084

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
10668

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...