Finlýandiýada howadan taýýarlanan iýmit hödürlendi

  • 18.03.2021 23:42
  • 12118
Finlýandiýada howadan taýýarlanan iýmit hödürlendi

Finlýandiýanyň Solar Foods tehnologiýa başlangyjynyň alymlary “howadan” şnisel taýýarlamagy başardylar. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, geljekde bu tehnologiýany ulanmak bilen döredilen önümler planetanyň ähli ýaşaýjylaryna hödürlenip bilner diýip, volg.mk.ru habar berýär.

Solein diýlip atlandyrylan belogy taýýarlamak üçin döwlet tarapyndan we hususy gaznalardan 25 mln ýewro töweregi kömek puly berildi. Şeýle etiň esasy düzümi 65% belogy öz içine alýan sary un bolup durýar.
Bu uny almak üçin howa, elektrik energiýasy, kömürturşy gazy, suw, iýmit maddalary we mikroblar gerek. Kompaniýanyň işgärleri gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň kömegi bilen önümçiligi ýola goýmagy meýilleşdirýärler. 

“Solein bu iýmit maddasydyr. Ilkibaşda ol içgileri we etiň ornuny tutýan ösümlik esasly iýmitleri belok bilen baýlaşdyrmak üçin ulanylar. Ony süýt kokteýline we ýogurta hem goşup bolýar. Şeýle iýmitde aminokislotalar we beloklar ýetmezçilik edýär” – diýip, Solar Foods kompaniýasynyň müdiri Pasi Waýnikka aýdýar.

Kompaniýa häzir Finlýandiýanyň çörek we konditer önümlerini öndürýän Fazer korporasiýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. “Solein” esasly önümi 2023-nji ýylda bazara çykarmak meýilleşdirilýär.

17.07.2024 14:13
5286

Joby Aviation-nyň wodorodly aerotaksisi ilkinji uçuşynda 800 km gowrak aralygy geçdi

Joby Aviation kompaniýasynyň wodorodly aerotaksisi synag uçuşyny üstünlikli amala aşyrdy. Aerotaksi 841 km rekord aralygy geçdi diýip, Engadget habar berýär. Aerotaksiniň öwrüliş platformasy bolan alty hereketlendirijisi...

14.07.2024 09:50
3906

Alymlar 3D printerde gözüň perdesini çap etdiler

Germaniýanyň Karlsrue Tehnologiýa institutynyň alymlary göz perdesini 3D çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. VisioPrinTech-iň tehnologiýasy hassanyň sütün öýjüklerinden alnan biosyýany ulanýar. Şeýle hem alymlar...

14.07.2024 09:47
4497

Amerikan startapy kömürturşy gazyndan iýmitlik ýagy döretdi

Savor amerikan başlangyjy kömürturşy gazyny iýmitlik ýaga öwürýän tehnologiýany döretdi. Täze usul gazylyp alynýan ýangyjy gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy  kybap uglerody gaýtadan işlemäge esaslanýar diýip, New...

11.07.2024 18:41
6190

Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň...