Superkompýuter iki örtük dakynmagyň peýdasyzdygyny subut etdi

  • 09.03.2021 14:29
  • 12478
Superkompýuter iki örtük dakynmagyň peýdasyzdygyny subut etdi

Ýaponlar superkompýuterde tejribe geçirmek arkaly koronawirusyň ýaýramagyny çäklendirmek üçin birbada iki sany lukmançylyk örtügini dakynmagyň netijeliligini synagdan geçirdiler. Alnan netijä görä, koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin birbada iki sany örtük dakynmak peýdasyz bolup çykdy. Muny ferra.ru habar berdi.

Barlagçylar dürli hili we dürli görnüşde örtük dakýan adamlardan gaýdýan wirus bölejikleriniň akymyny simulasiýa etmek üçin Fugaku superkompýuterini ulandylar.
Dokma däl materialdan edilen ýekeje hirurgik örtügi ​​ulanmak wirus bölejikleriniň öňüni almakda 85 % netije berýär. Ýöne munuň üçin örtük agyz-burny doly ýapmalydyr. Onuň üstünden poliuretan örtüginiň dakylmagy netijeliligi bary-ýogy 89%-e çenli ýokarlandyrdy.
Dokma materialdan ýasalan iki örtük ​​geýmek düýbünden peýdasyz. Ýokançlykdan goramak üçin iň oňat örtük hökmünde professional N95 agzaldy. Olardan soň dokma däl örtükler, mata örtükleri we ahyrynda poliuretan örtükleri bar.

14.07.2024 09:50
3592

Alymlar 3D printerde gözüň perdesini çap etdiler

Germaniýanyň Karlsrue Tehnologiýa institutynyň alymlary göz perdesini 3D çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. VisioPrinTech-iň tehnologiýasy hassanyň sütün öýjüklerinden alnan biosyýany ulanýar. Şeýle hem alymlar...

14.07.2024 09:47
4174

Amerikan startapy kömürturşy gazyndan iýmitlik ýagy döretdi

Savor amerikan başlangyjy kömürturşy gazyny iýmitlik ýaga öwürýän tehnologiýany döretdi. Täze usul gazylyp alynýan ýangyjy gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy  kybap uglerody gaýtadan işlemäge esaslanýar diýip, New...

11.07.2024 18:41
5966

Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň...

11.07.2024 13:27
6413

Xiaomi “garaňky zawody” açdy: robotlar sekuntda bir smartfon öndürýärler

Xiaomi Pekiniň Çanpin sebitinde adam gatnaşmazdan gije-gündiz işlejek täze ýokary tehnologiýaly zawod açdy. Bu barada Gizmochina habar berýär. Kompaniýanyň baş müdiri Leý Szýunyň aýdyşy ýaly, bu “garaňky zawod”...