Türkmenistanda bugdaý, pagta we gant şugundyryny öndürijiler ykdysady taýdan höweslendiriler

Türkmenistanda bugdaý, pagta we gant şugundyryny öndürijiler ykdysady taýdan höweslendiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanda bugdaý, pagta we gant şugundyryny öndürijileri ykdysady taýdan höweslendirmek hakyndaky» Karara gol çekdi. Degişli resminama türkmen Lideri 23-nji sentýabrda Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda gol çekdi diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bu resminama ýurdumyzyň oba hojalykçylaryny bugdaýyň, pagtanyň we gant şugundyrynyň bol hasylyny öndürmäge, bu ekinleriň hasyllylyk derejesini ýokarlandyrmaga hem-de hojalyklardaky mallaryň iým üpjünçiligini gowulandyrmaga gönükdirilendir. Oňa laýyklykda, 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap, bugdaýyň, pagtanyň we gant şugundyrynyň gaýtadan işlemekden alynýan iýmlik önümleriň kesgitlenen möçberlerini olary öndürijilere döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýän bahalardan satmak göz öňünde tutulýar.