Raşid Meredow Germaniýanyň Türkmenistandaky täze ilçisi bilen duşuşdy

Raşid Meredow Germaniýanyň Türkmenistandaky täze ilçisi bilen duşuşdy

23-nji awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mihael Uwe Birhoff bilen duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda ilçi öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-german gatnaşyklarynyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.  
Ykdysady gatnaşyklar barada aýdyp, diplomatlar Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň ähmiýetini bellediler we ýurtlaryň arasynda söwda gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçiliklerine seretdiler. Şeýle hem saglygy goraýyş ulgamy boýunça hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi nygtaldy, lukmançylyk ulgamyndaky bilermenleriň arasynda geňeşmeleriň pugtalandyrylmagynyň zerurdygy bellenildi.
Ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen bagly türkmen tarapynyň gutlaglaryna minnetdarlyk bildirip, GFR-iň Türkmenistandaky ilçisi türkmen-nemes gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine ynam bildirdi.