ÝUNISEF: dünýäde gyzzyrma garşy ilkinji sanjym millionlarça çaga kömek eder

ÝUNISEF: dünýäde gyzzyrma garşy ilkinji sanjym millionlarça çaga kömek eder

Britaniýanyň GlaxoSmithKline (GSK) farmasewtik kompaniýasy dünýäde gyzzyrma garşy ilkinji sanjymy öndürmek barada şertnama aldy, şeýlelik bilen millionlarça çaga ölüm howply keselden goragly bolar. Bu barada BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) aýtdy diýip, russian.news.cn habar berýär.

170 mln ABŞ dollaryna barabar bahaly şertnama geljek üç ýylyň dowamynda 18 mln dozada RTS,S sanjymyny öndürmäge mümkinçilik berer, bu bolsa her ýyl müňlerçe çagany halas edip biler.
Bäş ýaşa çenli çagalar henizem gyzzyrma keseliniň öňünde ejiz gelýär. 2020-nji ýylda diňe Afrikada bu keselden tas ýarym million oglan we gyz aradan çykdy, bu minutda bir ölüme barabardyr.
Gyzzyrma parazitler sebäpli döreýär we adama ýokançly urkaçy Anopheles çybynlarynyň üsti bilen geçýär. Bu keseliň öňüni almak we bejermek mümkin bolsa-da, ol bejerilmese, ölüme getirip bilýär.
Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlaryna görä, 30-dan gowrak ýurtda gyzzyrmanyň geçiş derejesi ortaça ýa-da ýokary bolan sebitler bar we üpjünçilik ýokarlanan ýagdaýynda sanjym her ýyl 25 milliondan gowrak çaganyň goşmaça goragyny üpjün edip biler.