Apple we Google App Store bilen Google Play-den 600 müňe golaý goşundyny aýyrdy

Apple we Google App Store bilen Google Play-den 600 müňe golaý goşundyny aýyrdy

Apple bilen Google kompaniýalary öz firma onlaýn-dükanlaryny goşundylardan arasslap, giň gerimli tämizleýiş işlerini geçirdiler. Pixalate-iň maglumatlaryndan görnüşi ýaly, App Store-den we Google Play-den 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde jemi 592 000 goşundy aýryldy.

Bu ýylyň birinji çärýeginde iki kompaniýanyň bilelikde aýran 220 000 sany goşundysy bilen deňeşdirilende ep-esli kändir. Aýratynam birbada 439 000 goşundyny - 2022-nji ýylyň birinji çärýegindäkiden 8652% köp goşundy aýran Apple has tapawutlandy. 
Apple-iň ikinji çärýekde dükanyndan goşundylary aýyrmagynyň esasy sebäbi köp ýyllaryň dowamynda täzeleniş bolmandy. Aýrylan goşundylaryň 64%-i azyndan iki we ondan hem kän ýylyň dowamynda täzelenmändiler. Pixalate-niň maglumatlaryna görä, Apple App Store-iň sanawyndan aýrylan goşundylaryň 31%-i konfidensiallyk syýasatyna gabat gelmeýärdi.