«Porsche» «Red Bull-dan» 50% paý alyp, «Formula-1-e» goşulýar

«Porsche» «Red Bull-dan» 50% paý alyp, «Formula-1-e» goşulýar

«Porsche» kompaniýasy «Red Bull-yň» formula toparyndan ýarym paýyny alar. Kompaniýalaryň hyzmatdaşlygy bolsa on ýyla çenli uzaldylar. Muňa Carbuzz portalynyň salgylanýan resminamalary şaýatlyk edýär.

Kartel gepleşiklerine garşy göreşmegiň düzgünleri hyzmatdaşlygyň geljegi hakynda resminama bermekligi diňe bir Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlaryndan talap etmek bilen çäklenmeýär. Neşiriň garamagyna Marokkodan bukja gelip gowuşdy. Taraplar hyzmatdaşdyklary barada resmi taýdan 4-nji awgustda yglan ederler.
Kagyzlarda azyndan on ýyl hyzmatdaşlyga gol çekilen. «Porsche» «Red Bull-dan» 50% paýyny alar. «Red Bull-yň» Formula-1-de işlemek boýunça aýratyn bölümçesi dörediler. Şonuň ýaly-da, «Porsche» brendiniň ady bolidlerde peýda bolar.
«Porsche» bilen birlikde Formula-1-e Audi hem çykar. Ulaglaryň iki kysymynyň hem bir konserne degişlidigine garamazdan, ýaryşda olar bäsdeş bolarlar.