«Porsche» «Red Bull-dan» 50% paý alyp, «Formula-1-e» goşulýar

  • 31.07.2022 15:39
  • 3261
«Porsche» «Red Bull-dan» 50% paý alyp, «Formula-1-e» goşulýar

«Porsche» kompaniýasy «Red Bull-yň» formula toparyndan ýarym paýyny alar. Kompaniýalaryň hyzmatdaşlygy bolsa on ýyla çenli uzaldylar. Muňa Carbuzz portalynyň salgylanýan resminamalary şaýatlyk edýär.

Kartel gepleşiklerine garşy göreşmegiň düzgünleri hyzmatdaşlygyň geljegi hakynda resminama bermekligi diňe bir Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlaryndan talap etmek bilen çäklenmeýär. Neşiriň garamagyna Marokkodan bukja gelip gowuşdy. Taraplar hyzmatdaşdyklary barada resmi taýdan 4-nji awgustda yglan ederler.
Kagyzlarda azyndan on ýyl hyzmatdaşlyga gol çekilen. «Porsche» «Red Bull-dan» 50% paýyny alar. «Red Bull-yň» Formula-1-de işlemek boýunça aýratyn bölümçesi dörediler. Şonuň ýaly-da, «Porsche» brendiniň ady bolidlerde peýda bolar.
«Porsche» bilen birlikde Formula-1-e Audi hem çykar. Ulaglaryň iki kysymynyň hem bir konserne degişlidigine garamazdan, ýaryşda olar bäsdeş bolarlar.


16.09.2023 23:25
16007

Porsche Taycan kötele çykmakda ýene bir gezek Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Porsche kompaniýasy Taýcan elektrik ulagy tarapyndan goýlan täze rekordy yglan etdi. Uniwersal Cross Turismo 10 günde 5,5 kilometrden gowrak belentlige çykmagy başardy. Dünýäde hiç bir elektrik ulagynyň bir syýahatda...

03.07.2023 12:02
8016

Porsche Panamera-ny döreden Gernot Dýollner Audi kompaniýasyna ýolbaşçy bellenildi

Gernot Dýollner 1-nji sentýabrdan başlap, Markus Dýusmannyň ýerine Audi-niň başlygy bolar. Ol 1993-nji ýyldan bäri Volkswagen toparynda bolup, Panamera hatarynyň başlyklygyny hem öz içine almak bilen, dürli döwürde...

29.06.2023 11:23
19246

Porsche Porsche 911-iň täze wersiýasyny görkezdi

Porsche France täze Porsche 911 görnüşiniň tizerini çykardy. Awtoulag Le Mans Classic ýaryşy başlanda - 29-njy iýunda hödürlener. Suratyň arka fonunda Porsche 356 SL - 1951-nji ýylda 1100 kub.sm klasda “Le Manyň...

15.06.2023 22:41
11635

Porsche lýuks segmentinde iň gymmatly markalaryň sanawynda birinji ýeri eýeledi

Porsche kaşaň önümleriň öndürilýän markalarynyň arasynda iň gymmat diýlip yglan edildi: Bahasyny seljerýän Brand Finance gullugy, iş ugruna garamazdan, reýtingdäki ähli markalary öz içine alýar. Agentligiň markalaryň...