Volkswagen Flying Tiger aerotaksisini görkezdi

Volkswagen Flying Tiger aerotaksisini görkezdi

V.MO — iki sany П görnüşli pilona «asylan» kabinaly adaty däl gurluşly kopterdir. Gabarasy 11,2 x10,6 metr bolan prototip sekiz sany göteriji we iki sany çekiji wint bilen enjamlaşdyrylan.  

Flying Tiger-iň tapgyrlaýyn görnüşi, işläp taýýarlaýjylaryň hasaplamalaryna görä, dört sany ýolagçyny 200 kilometr aralyga akkumulýatorlaryna bir gezek berlen zarýady bilen äkidip biler. Beýleki tehniki häsiýetnamalary häzirlikçe aýan edilmeýär. Şunlukda, täze ulagyň gurluşynyň esasan akkumulýator tehnologiýasynyň we özbaşdak dolandyryşyň çäginde tapgyrlaýyn çözgütlere daýanýandygy barada eýýäm VW-da mälim etdiler.
Synag uçuşlarynyň dowamynda alnan maglumatlary 2023-nji ýylda gurulmagy meýilleşdirilýän ondanam has kämil prototipiň esasyna goýarlar. V.MO-nyň haçan tapgyrlaýyn çykjagy heniz takyk aýdylmaýar, şeýle-de bolsa, geljekde şunuň ýaly awiasiýa islegli ulag serişdesine öwrüler. Aerotaksi Hytaýyň megapolislerinde ýygy-ýygydan gabat gelýän uly dykynlaryň döremeginiň öňüni alar.